ความสมบูรณ์ของการให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก
ปีงบประมาณความสมบูรณ์ของการบันทึกรหัสโรค
255574.37
255669.42
255772.90
255868.97
255971.14
256082.38
256190.67
256291.48
256390.64
256484.35
256560.16
256685.91
   ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก (OPD Service)
# รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ลงทะเบียน (ครั้ง) 849,981 936,279 1,040,362 1,083,078 1,114,304 1,134,573 1,176,003 1,109,077 1,185,006 1,439,280
ผู้รับบริการ (คน) 149,143 163,469 160,275 163,424 171,169 178,284 181,064 177,527 210,443 230,993
ผู้ป่วยนอก (คน) 133,032 132,778 134,836 132,928 135,101 138,135 148,990 135,459 118,395 123,356
ผู้รับบริการเฉลี่ย (ราย) 2,070 2,395 2,518 2,703 3,221 3,214 3,595 3,463 3,503 3,038
ผู้รับบริการ (ครั้ง) 590,024 682,534 717,515 770,454 917,964 916,027 1,024,612 987,037 998,396 865,799
ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) 482,403 482,409 498,879 492,810 523,871 568,533 615,679 556,113 494,301 418,196
ผู้ลงทะเบียนไม่รวม PCU (คน) 149,369 164,004 166,726 174,396 174,785 185,844 183,206 177,477 224,891 286,008
ผู้ลงทะเบียนไม่รวม PCU (ครั้ง) 708,586 780,249 895,094 982,811 1,024,453 1,043,761 1,095,280 1,037,952 1,130,618 1,382,459
ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 1,653 1,545 1,590 1,729 1,838 1,995 2,197 1,995 1,734 1,467
ผู้ป่วย ER 68,113 68,272 66,518 62,451 58,914 61,710 61,480 53,705 49,958 50,482
ผู้ป่วย ER เฉลี่ยต่อวัน 239 240 233 219 207 217 216 188 175 177
   ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน (IPD Service)

# รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
( 6 ด.)
จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) 45,441 45,686 46,146 46,282 42,760 44,907 45,888 43,015 48,136 57,604 21,984
ผู้ป่วยในเฉลี่ย (รายต่อวัน) 718 713 715 734 688 696 712 654 878 1,083 646
วันนอนผู้ป่วยใน 262,092 260,158 260,894 268,076 251,002 254,044 259,826 238,683 320,338 395,429 117,819
Case Mix Index 1.58 1.69 1.72 2.00 1.86 1.77 1.94 2.02 1.79 1.75 2.23
Bed Occupancy Rate 83.98 83.36 83.60 85.90 80.43 81.40 83.26 76.48 102.65 126.71 74.72
อัตราตาย (/100 ประชากร) 3.61 3.66 3.88 4.04 3.59 3.64 3.45 3.84 3.46 3.16 3.99
ผู้ป่วยในนอน รพ.เฉลี่ยต่อราย (วัน) 5.77 5.69 5.65 5.79 5.87 5.66 5.66 5.55 6.65 6.86 5.36
OR Procedure 20,242 20,045 20,175 20,664 19,387 19,891 20,547 19,268 17,459 20,370 11,246
Non OR Procedure 23,762 26,622 28,505 30,538 29,015 30,213 32,101 31,341 30,211 30,009 17,452
Other Procedure 8,443 8,176 8,539 9,405 9,597 7,761 6,919 6,518 6,724 8,194 5,875
จำนวนเตียงจริง 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 864