Doctor Resource

จำนวนแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพ.ราชบุรี

#กลุ่มทางการแพทย์ตรง จ.18ไม่ตรง จ.18ลาศึกษามาช่วย
ราชการ
ไปช่วย
ราชการ
แพทย์
ฝากฝึก
นักศึกษา
แพทย์
รวม
ทั้งสิ้น
1กลุ่มงานกุมารเวชกรรม2203002027
2กลุ่มงานจักษุวิทยา70100008
3กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด40500009
4กลุ่มงานนิติเวช20000002
5กลุ่มงานผู้ป่วยนอก30000003
6กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค40000004
7กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา902000011
8กลุ่มงานศัลยกรรม39010000049
9กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์1414001020
10กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม1904000023
11กลุ่มงานอายุรกรรม5107007065
12กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู30100004
13กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน70100008
14กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก60000006
15งานรังสีวินิจฉัย1302000015
16งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค20000002
17งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง1411000016
18แพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 113000011024
รวม23224100210296
วันที่ประมวลผล:  22 เมษายน 2567