Medical Information@RBH

งานสารสนเทศ โรงพยาบาลราชบุรี (032) 719600

rbhstat@gmail.com

ภารกิจหลัก: บริการข้อมูล สถิติ รายงาน ในโรงพยาาบาลราชบุรี
คติ: สร้างคนดี และ เก่ง ให้สังคม