รายงานกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก (รง.504)

ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มโรคชื่อโรคต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมทั้งสิ้น
1โรคติดเชื้อและปรสิต8742,2561,1561,511000000005,797
2เนื้องอกรวมมะเร็ง2,9697,8753,1023,5470000000017,493
3โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน7351,3991,0531,198000000004,385
4โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม7,04815,8469,70612,2270000000044,827
5ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม3,1543,7093,2683,3190000000013,450
6โรคระบบประสาท1,0881,7731,3111,559000000005,731
7โรคตาและส่วนประกอบของตา5074,3422,4092,515000000009,773
8โรคหูและปุ่มกกหู388517509476000000001,890
9โรคระบบไหลเวียนเลือด6,03412,7418,4009,9900000000037,165
10โรคระบบหายใจ1,6925,0762,2143,0140000000011,996
11โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก1,3537,3601,6882,4040000000012,805
12โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง1,0441,8501,2711,450000000005,615
13โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม4,3996,5594,8986,1310000000021,987
14โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ1,4447,6822,1582,6700000000013,954
15ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด36401467400000000557
16ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)4354313100000000159
17รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปและโครโมโซม259326263268000000001,116
18อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่น1,5943,6852,2252,7950000000010,299
19การเป็นพิษและผลที่ตามมา15220000000010
20อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา77261729100000000501
21สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย160867316312000000001,655