รายงานกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก (รง.504)

ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มโรคชื่อโรคต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมทั้งสิ้น
1โรคติดเชื้อและปรสิต87400000000000874
2เนื้องอกรวมมะเร็ง2,969000000000002,969
3โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน73500000000000735
4โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม7,048000000000007,048
5ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม3,154000000000003,154
6โรคระบบประสาท1,088000000000001,088
7โรคตาและส่วนประกอบของตา50700000000000507
8โรคหูและปุ่มกกหู38800000000000388
9โรคระบบไหลเวียนเลือด6,034000000000006,034
10โรคระบบหายใจ1,692000000000001,692
11โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก1,353000000000001,353
12โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง1,044000000000001,044
13โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม4,399000000000004,399
14โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ1,444000000000001,444
15ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด360000000000036
16ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)430000000000043
17รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปและโครโมโซม25900000000000259
18อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่น1,594000000000001,594
19การเป็นพิษและผลที่ตามมา1000000000001
20อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา770000000000077
21สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย16000000000000160