รายงานกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก (รง.504)

ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มโรคชื่อโรคต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมทั้งสิ้น
1โรคติดเชื้อและปรสิต8742,2561,1561,5112,5432,4832,5641,0181,1208590016,384
2เนื้องอกรวมมะเร็ง2,9697,8753,1023,5477,4338,4047,0273,5354,1432,4700050,505
3โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน7351,3991,0531,1983,2163,4493,0691,0581,1267490017,052
4โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม7,04815,8469,70612,22717,37218,07114,6439,82210,3456,91300121,993
5ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม3,1543,7093,2683,3193,5024,0543,2712,7312,9011,8060031,715
6โรคระบบประสาท1,0881,7731,3111,5592,0651,9901,6681,3591,3528750015,040
7โรคตาและส่วนประกอบของตา5074,3422,4092,5153,1803,6072,9192,0412,4401,4470025,407
8โรคหูและปุ่มกกหู388517509476585516480335328228004,362
9โรคระบบไหลเวียนเลือด6,03412,7418,4009,99013,81914,27811,4257,6918,3845,4740098,236
10โรคระบบหายใจ1,6925,0762,2143,0143,4383,4413,2731,7431,9071,3140027,112
11โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก1,3537,3601,6882,4047,7908,9396,6541,7781,8761,3090041,151
12โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง1,0441,8501,2711,4501,8152,0321,5991,1411,2217500014,173
13โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม4,3996,5594,8986,1318,2238,4816,4824,6275,4063,5430058,749
14โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ1,4447,6822,1582,6708,1868,7137,8802,1432,1071,5120044,495
15ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด364014674481318252385036001,732
16ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)4354313151532822432500381
17รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปและโครโมโซม259326263268316324290172217140002,575
18อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่น1,5943,6852,2252,7953,9713,9883,5112,1102,0661,5100027,455
19การเป็นพิษและผลที่ตามมา152281270110039
20อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา772617291258194948810760001,302
21สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย160867316312996874588221269159004,762