กรุณาใส่คำที่ต้องการค้นหา หรือ ใส่เลขที่ติด C

รหัส Cความหมาย/ปัญหาวิธีแก้ไข
101ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ป่วยใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
102ข้อมูลวันเกิดผู้ป่วยใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
103ข้อมูลเพศผู้ป่วยใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
104เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วย ใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
105HN ไม่มี หรือใช้ไม่ได้ใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
106AN ไม่มี หรือใช้ไม่ได้ใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
107วันที่รับไว้หรือวันที่จำหน่ายใช้ไม่ได้ หรือไม่มีตรวจสอบวันที่รับไว้ หรือ จำหน่ายบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
108ไม่มีวันที่จำหน่ายใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
109เวลาที่รับไว้ในร.พ.ใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
110เวลาที่จำหน่ายออกจากร.พ.ใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
111ประเภทการจำหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
112สถานภาพเมื่อจำหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
113ประเภทการจำหน่าย และสถานภาพเมื่อจำหน่าย ไม่สอดคล้องกันใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
114น้ำหนักตัวแรกรับ ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี (กลุ่มเด็กแรกเกิด)ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
115ไม่ระบุการใช้สิทธิ หรือ ไม่ต้องการเบิกชดเชยค่าบริการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ให้ระบุการใช้สิทธิเพื่อเบิกชดเชยค่าบริการ แล้วส่งเข้ามาใหม่
116เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วย ผิดรูปแบบเลขบัตรประชาชนต้องเป็นเลขจริงจากบัตรของผป.?? ถ้าไม่มีให้ว่างไว้?? ถ้าผิดรูปแบบ เช่นไม่ครบ 13 หลัก ให้แก้แล้วส่งใหม่
117รูปแบบ (Format) การบันทึกข้อมูลการเงินไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
118จากเลขบัตรประชาชน บันทึกเพศไม่ตรงกับเพศที่ตรวจสอบได้ใน สนบท.ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หรือ เพศ บันทึกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
119จากเลขบัตรประชาชน บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับวัน เดือน ปี เกิดที่ตรวจสอบได้ใน สนบท.ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด? บันทึกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
120วันที่รับไว้ ก่อนวันเกิดแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
121วัน/เวลาที่รับไว้ในร.พ. หลังวันที่จำหน่ายแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
122เป็นข้อมูลสิทธิข้าราชการของหน่วยบริการที่กำหนดให้ส่งในโปรแกรมของ สกส.บันทึกข้อมูลและส่งผ่านโปรแกรมของ สกส.
123วันที่จำหน่าย หลังวันที่ได้รับข้อมูลแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
124วันที่รับบริการ หลังวันส่งข้อมูลไปที่ สปสช.แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
125ผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ/อปท.ไม่มีเลขอนุมัติ หรือ บันทึกเลขอนุมัติไม่ถูกต้อง หรือ ไม่มีเลขที่หนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ/อปท. บันทึกเลขอนุมัติ/เลขที่หนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
126ระยะเวลาที่อยู่ในหน่วยบริการสั้นเกินไปตรวจสอบ วัน/เวลา ที่ Admit/Discharge แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
127ข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิข้าราชการ/อปท.ไม่มีในฐานเบิกจ่ายตรงของหน่วยบริการหรือไม่มีเลขอนุมัติตรวจสอบการบันทึกข้อมูล? ผู้ป่วยนอกกรณีสิทธิข้าราชการ/อปท.กรณีไม่ได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงหรือไม่มีเลขอนุมัติไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้
128เป็นข้อมูลสิทธิข้าราชการ/อปท.ที่รับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ต.ค 56ข้อมูลสิทธิข้าราชการ/อปท.ที่รับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ต.ค 56 ให้ส่งเบิกในระบบเดิม
129เป็นข้อมูลจำหน่ายก่อน 1 เม.ย 2556ตรวจสอบข้อมูลที่จำหน่ายก่อน 1 เม.ย 56 ม่ส่งเบิกชดเชยค่าบริการผ่านระบบโปรแกรม e-Claim
130เป็นผู้ป่วยในเกิน 180 วัน แต่ไม่บ่งบอกการยืนยันความจำเป็น เตือนในกรณีวันลาเก็บส่งข้อมูลอีกครั้ง โดยตอบให้แน่นอนว่ายืนยันหรือไม่ยืนยันความจำเป็นในการรักษาเกิน 180 วัน
131ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขตตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้า F4 การเบิกชดเชยกรณีการรรักษาผู้ป่วยในข้ามเขต ต้องเป็นกรณี A/E หรือ รับ Refer เท่านั้น
132ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีกองทุนโรคเฉพาะ ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขตตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้า F4 กรณีผ่าตัดต้อกระจก/สลายนิ่ว/เลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขตต้องเป็นกรณีรับ refer เท่านั้น
133บันทึกข้อมูลกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิไม่ครบถ้วนตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ บันทึกเลขที่นังสือ รหัสและชื่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ครบถ้วน
134ไม่มีเลขที่บัตร ชื่อ-สกุล ของผู้มีสิทธิหลัก กรณีเป็นผู้อาศัยสิทธิตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเป็นผู้อาศัยสิทธิ บันทึกเลขที่บัตร ปชช และชื่อ-สกุลของผู้มีสิทธิให้ครบถ้วน
135ไม่ระบุประเภทสิทธิ หรือความสัมพันธ์ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ บันทึกประเภทสิทธิและความสัมพันธ์ให้ครบถ้วน
136ข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม/ทุพพลภาพ รับบริการก่อน 1 ม.ค 57ข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม/ทุพพลภาพที่รับบริการก่อน ก่อน 1 ม.ค 57 ให้ส่งเบิกในระบบเดิมประกันสังคม
137รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วยกรณีใช้สิทธิตัวเองตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) ในหน้า F1แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
138รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย?กรณีใช้ร่วมของบิดาหรือมารดาตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) กรณีใช้สิทธิร่วมของบิดา-มารดา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
139รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย?กรณีใช้สิทธิร่วมของบุตรตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) กรณีใช้สิทธิร่วมของบุตร แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
140AN ซ้ำกับรายที่เคยส่งข้อมูลและตรวจผ่านแล้วตรวจสอบ AN แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ หรือ หากเป็นข้อมูลซ้ำซ้อนจริงไม่ต้องแก้ไขเป็นการแจ้งเพื่อทราบ
141รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย?กรณีใช้สิทธิร่วมของคู่สมรสตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) กรณีใช้สิทธิร่วมของคู่สมรส แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
142HN ตรงกับรายที่เคยส่งแล้ว แต่เลขบัตรปชช.13 หลักไม่ตรงกันตรวจสอบ HN และเลขบัตรประชาชนของผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตรงกัน - ถ้าข้อมูลใหม่ผิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งใหม่ - ถ้าข้อมูลเดิมผิดแก้ไข EPAC หากยังไม่ตัดยอดออก STM หรือ e-Appeal หากตัดยอดออก STM แล้ว เมื่อข้อมูลนี้ผ่าน A แล้ว จึงส่งข้อมูลที่ติด C นี้เข้ามาอีกครั้ง
143เพศผู้ป่วยที่บันทึกเบิกไม่ตรงกับ สนบท.ตรวจสอบเพศผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตรงกับ สนบท.
144หน่วยบริการได้ขอยกเลิกข้อมูลดังกล่าวแล้วแจ้งเพื่อทราบ
145รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิหลักไม่ถูกต้องไม่มีใน สนบท.กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิหลัก แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
146ผลตรวจสอบสถานพยาบาลหลักไม่ตรงสถานพยาบาลในฐานสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน บันทึกให้ถูกต้อง ตามสิทธิ ณ วันที่รับบริการ แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
147รหัส รพ.รักษาไม่ตรงกับรหัส รพ.หลักกรณีเลือกสถานะ รพ.รักษาเป็น maincontractor หรือรหัส รพ.ที่รักษาและรหัส รพ.หลักเป็นรหัสเดียวกัน แต่สถานะรพ.รักษาไม่ใช่ maincontractorกรณีเลือกสถานะ รพ.ที่รักษาเป็น main contractor รหัส รพ.รักษาต้องตรงกับรหัส รพ.หลัก หรือกรณี รพ.ที่รักษาและ รพ.หลักเป็นรหัสเดียวกัน สถานะรพ.รักษาต้องเป็น maincontractor เท่านั้น
148ไม่ระบุสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตนระบุสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน
149สิทธิประกันสังคม ไม่ระบุ maincontractorสิทธิประกันสังคม ระบุ maincontractor
150ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกันในหน่วยบริการมากกว่า 1 แห่ง (ช่วงเวลาทับซ้อน)โปรดดำเนินการตามที่แจ้งใน http://eclaim.nhso.go.th
151ช่วงการเข้ารับบริการของผู้ป่วยรายเดียวกัน ในหน่วยบริการเดียวกัน มีวัน/เวลาทับซ้อนกันของผู้ป่วยในกับผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกตรวจสอบการบันทึกช่วงวัน/เวลา?? การเข้ารับบริการ? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ => สิทธิ UC - ระยะเวลาการเป็นผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยใน ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 4 ชม. - หากระยะเวลาระหว่างผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยในห่างกันน้อยกว่า 4 ชม. รวมค่าใช้จ่ายบันทึกเบิกม
152ส่งข้อมูลเบิกกรณีผู้ป่วยนอกซ้ำซ้อน ในโรคเดียวกันตรวจสอบวันที่/เวลาการรับบริการ กรณีรับบริการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง รวมค่าใช้จ่ายบันทึกเบิกเป็น visit เดียว
153เด็กแรกเกิด นน.น้อยกว่า 0.5 กก. หรือ มากกว่า 6 กก.ตรวจสอบการบันทึก นน.เด็กแรกเกิด หรือ วัน เดือน ปี เกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
154สิทธิประกันสังคม ที่ส่งข้อมูลก่อนวันที่ สำนักงานประกันสังคม มีประกาศให้ส่งข้อมูลให้ สปสช.ให้ดำเนินการส่งข้อมูลมาภายในวันที่ สำนักงานประกันสังคม มีประกาศให้ส่งข้อมูลให้ สปสช.
155ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายตรงของ สปสช.ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน หรือสิทธิประโยชน์ แก้ไชให้ถูกต้อง สิทธิ สปสช.บันทึกเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น
156รหัสสถานพยาบาลที่รักษาไม่มีในฐานข้อมูลหน่วยบริการตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไขการตั้งค่าหน่วยบริการให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
157หน่วยบริการประจำของผู้ป่วยไม่อยู่ในจังหวัดที่เกิดอุทกภัยตรวจสอบหน่วยบริการประจำของผู้ช่วย กรณีไม่ใช่อยู่ในจังหวัดที่เกิดอุทกภัย บันทึกเบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติ (ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ X38000 อุทกภัยน้ำท่วม)
158สิทธิเจ้าหน้าที่ สปสช.อายุน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด? บันทึกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
159รหัสโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ ไม่มีในฐานทะเบียนหน่วยบริการตรวจสอบรหัสโรงพยาบาลที่รับ หรือส่งต่อ จะต้องเป็นรหัส 5 หลัก แก้ไขมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
160ไม่มีรหัสประเภทการบริการ (svctype)เฉพาะผู้ป่วยใน ตรวจสอบประเภทบริการ/รักษา? เลือก เป็น IPD หรือ Ambulatory Care? ตามเงื่อนไขที่ต้องการเบิกชดเชย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
161รหัสประเภทการบริการ (svctype) ใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใน lookupกรณีผู้ป่วยใน ตรวจสอบประเภทบริการ/รักษา ต้องเป็น 1= IPD หรือ 2= Ambulatory Care? แก้ไข แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
162พบว่า Serial Number? ที่บันทึกถูกใช้ในระบบแล้วตรวจสอบหมาย serial number? แก้ไขและบันทึกเลขอุปกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
163ไม่บันทึก Serail NO. ของอุปกรณ์เลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษากรณีใช้เลนส์แก้วตาเทียม บันทึก Serail NO. แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
164บันทึกรหัสอุปกรณ์ ไม่ตรงตามรายการอุปกรณ์ที่ประกาศในปีงบประมาณตรวจสอบรหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิกบันทึกให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาของแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดหรือปีงบประมาณ แก้ไขแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
165เกิดจากมีการขอเบิกกรณี Instrument และ OPAE แต่ค่าบริการในส่วนของ Instrument เท่ากับค่าบริการรวมตรวจสอบค่าบริการที่เรียกเก็บ แก้ไขให้ถูกต้อง ตามการให้บริการ แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
166กรณีผู้ป่วยนอกไม่มีการบันทึกข้อมูลเบิกชดเชย ทั้งในส่วนของ OPAE , HC, Inst. หรืออื่นๆตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกชดเชย ว่าเป็นกรณี OPAE ,HC,Inst. หรือ อื่นๆ บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
167เกิดจากบันทึกเบิกอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด1. ตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ ให้ตรงตามเงื่อนไข/ข้อบ่งชี้ของอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา นั้นๆ 2. ตรวจสอบราคา อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาบันทึกเบิกตามราคาที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
168เบิกค่าพาหนะไม่ตรงกับสิทธิประโยชน์ตรวจสอบ PID / สิทธิของผู้ป่วย แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่มีสิทธิเบิก ไม่ต้องแก้ไข หรือหากแก้ไขเลือกไม่ใช้สิทธิ
169เกิดจากมีการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพาหนะส่งต่อแต่ไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลระยะทางตรวจสอบการบันทึกระยะทาง บันทึกระยะทางให้ถูกต้อง ครบถ้วน และต้องมีรหัสเบิก S1801 มาก่อน S1802 เสมอ
170ยอดรวมค่ารักษาพยาบาล? มีค่าน้อยกว่ายอดเรียกเก็บให้ตรวจสอบการบันทึกหรือการนำเข้าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่? กรณี OP Refer ตรวจสอบการบันทึกรหัสยา / รหัสหัตถการจากหน้าค่าใช้จ่ายสูงมาบันทึกในหน้าค่ารักษาพยาบาลให้ครบถ้วน? แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
171เกิดจากมีการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารถส่งต่อ - กรณีผู้ป่วยนอกไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการส่งต่อ - กรณีผู้ป่วยในไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการรับหรือส่งต่อทำการบันทึกรพ.ที่รับหรือส่งต่อและสาเหตุที่ส่งต่อ
172เกิดจากมีการบันทึกรหัสเบิก IP002-IP006? ในหน้าผู้ป่วยนอก เมนูค่ารักษาพยาบาล ช่องรายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา ซึ่งรหัสนี้จะเบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้นกรณีผู้ป่วยนอกให้เบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้น
173เกิดจากมีการให้รหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิกแต่ไม่ได้ทำการบันทึกจำนวนชิ้นหรือจำนวนเงินที่ขอเบิกต่อชิ้นทำการแก้ไข/บันทึก จำนวนชิ้น/ จำนวนเงินต่อชิ้นของรายการอุปกรณ์ที่ขอเบิก
174เกิดจากมีการให้รหัสโครงการพิเศษ Z34007 ซึ่งเป็นกรณีคลอดบุตรผู้ป่วยต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้นตรวจสอบการบันทึกเพศ หรือ รหัสโครงการพิเศษ แก้ไขการบันทึกเบิกให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
175บันทึกจำนวนชิ้นของอุปกรณ์มากกว่าที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกจำนวนชิ้นที่ขอเบิกของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา แก้ไขให้ถูกต้อง ส่งเข้ามาใหม่
176กรณีผู้ป่วยนอกเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ (A/E/N) แต่ไม่มียอดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล? หากต้องการเบิกกรณี OPAE ให้บันทึกยอดที่ต้องการเรียกเก็บ (เบิกได้) ในหน้าค่ารักษาพยาบาล?? แต่หากต้องการเบิกเฉพาะกรณี HC/Inst/MO/HD/ยาละลายลิ่มเลือด ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ
177เกิดจากไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการที่รักษาทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการ (เมนูตั้งค่าระบบ ?>ผู้ใช้งานระบบ >>>ตั้งค่าหน่วยบริการ ) และต้องบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งราย
178บันทึกค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกค่ารักษาพยาบาล? กรณีผู้ป่วยนอกยอดการเรียกเก็บไม่เกิน? xxx,xxx? บาท? กรณีผู้ป่วยใน ยอดการเรียกเก็บไม่เกิน?? x,xxx,xxx?? บาท
179เกิดจากบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนกันกับข้อมูลที่เคยส่งขอเบิก หรือ มีข้อมูลผู้ป่วยใน admit? วันเดียวกันมากกว่า 1? ครั้ง ในหน่วยบริการเดียวกัน1. ตรวจสอบ รหัส HN,AN? หรือ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา +เวลาที่เข้ารับรักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ 2. มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก ซ้ำซ้อนหรือไม่ กรณีเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน ไม่ต้องแก้ไขเข้ามา หรือ หากต้องการแก้ไข ขยับวันที่
180?ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบรหัสหน่วยบริการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
181ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง หรือ อปท.ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไชให้ถูกต้อง หรือสิทธิข้าราชการ ติดต่อกรมบัญชีกลาง หรือสิทธิ อปท.ติดต่อ สปสช.เพื่อดำเนินการสมัครเป็นหน่วยบริการเบิกจ่ายตรง
182รหัสหน่วยบริการที่บันทึกเบิกไม่สอดคล้องกับการให้บริการตามสิทธิของผู้ป่วย หน่วยบริการสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/ทหารอากาศตรวจสอบการตั้งค่าหน่วยบริการ หรือ สิทธิของผู้ป่วย ตั้งค่าหน่วยบริการที่บันทึกเบิกให้สอดคล้องกับการให้บริการผู้ป่วย เช่น หน่วยบริการสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/อากาศ ให้บริการพลเรือนต้องตั้งค่าหน่วยบริการตามรหัส 5 หลัก เป็นต้น
183ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายค่าบริการของสิทธิ อปท.ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไชให้ถูกต้อง หรือ ติดต่อ สปสช.เพื่อดำเนินการสมัครเป็นหน่วยบริการเบิกจ่ายตรงของสิทธิ อปท.
184ชื่อ file ที่ส่งไม่ตรงกับสิทธิประโยชน์ที่บันทึกเบิก หรือ ชื่อหน่วยบริการในไฟล์กับหน่วยบริการที่ส่งไม่ตรงกัน หรือ ในไฟล์เดียวกันมี รพ.ที่รักษามากกว่า 1 แห่งตรวจสอบชื่อ file ที่ส่งออกกับสิทธิประโยชน์ที่เบิก หรือ รพ.ที่รักษาต้องเป็น 1 หน่วยต่อ 1 ไฟล์ แก้ไขให้ตรงกันแล้วส่งเข้ามาใม่อีกครั้ง
185ข้อมูลนำเข้าค่าห้องค่าอาหารไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสเบิกค่าห้องค่าอาหาร แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
186ข้อมูลนำเข้ารายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสรายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
187ข้อมูลนำเข้ารหัสยามีไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด (24 หลัก)ตรวจสอบรหัสยา แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
188ข้อมูลนำเข้าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสเบิกเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
189ข้อมูลนำเข้าในเมนูบริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสเบิกที่กำหนดให้บันทึกในเมนูบริการอืนๆที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
190ข้อมูลนำเข้าในเมนูการตรวจวินิจฉัย หมวด 7,8,9 ไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสเบิกที่กำหนดให้บันทึกในเมนูการตรวจวินิจฉัย หมวด 7,8,9? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
191ข้อมูลนำเข้าในเมนูหัตถการและค่าบริการ หมวด 11,12 หน้าค่ารักษาพยาบาล ไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสเบิกที่กำหนดให้บันทึกในเมนูหัตถการและค่าบริการ หมวด 11,12 หน้าค่ารักษาพยาบาล? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
192ข้อมูลนำเข้ารหัสยาไม่มีในฐานของ e-Claimตรวจสอบความถูกต้องของรหัสยา หากรหัสยาที่นำเข้าครบถ้วนถูกต้อง ส่งรายละเอียดข้อมูลยามาที่ eclaim@live.com เพื่อตรวจสอบต่อไป
193บันทึกเบิกค่าห้องไม่ถูกต้องตามราคาที่ประกาศตรวจสอบการบันทึกเบิกค่าห้อง เบิกให้สอดคล้องกับอัตราที่กำนดโดยดูจากวันที่จำหน่าย
194เบิกข้อเข่าเทียมแต่ไม่ระบุรหัสโครงการพิเศษ หรือ กรณีบันทึกโครงการพิเศษ GPOM17 ไม่บันทึกรหัสข้อเข่าตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษและรหัสข้อเข่า กรณีบริการซื้อข้อเข่าเอง (KNEE17) หรือเบิกจากองค์การเภสัช (GPOM17) ต้องบันทึกทั้งรหัสข้อเข่าและรหัสโครงการพิเศษให้ครบถ้วน
195บันทึกเบิกค่ายาไม่เท่ากับราคาใน Drug catalogตรวจสอบการบันทึกรหัสยา หรือ ราคาที่ขอเบิก บันทึกให้ถูกต้องตรงกัน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
196บันทึกเบิกกรณีการให้ยาเคมีบำบัดไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z51158 บันทึกได้เฉพาะหน่วยบริการที่ให้ยาเคมีบำบัดระดับ 1 และ 2
197บันทึกเบิกยาละลายลิ่มเลือดกรณี STROKE หรือ STEMI มากกว่า 1 รายการตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค หรือรายการยา กรณีให้ยาละลายลิ่มเลือด STROKE หรือ STEMI บันทึกเบิกยาได้รายการเดียวเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
198ไฟล์ .ecd เป็นไฟล์ที่ส่งออกจากโปรแกรม E-Claim ก่อนเวอร์ชั่น 2.0Update โปรแกรม E-Claim ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
199บันทึกเบิกกรณี STROKE หรือ STEMI? ไม่ถูกต้อง ยกเลิกการบันทึกเบิกใน>>บริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ให้บันทึกเบิกเป็นรายการยาตรวจสอบการเบิก? STROKE หรือ STEMI ยกเลิกการบันทึกเบิกใน >>บริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ให้บันทึกเบิกเป็นรายการยา
201ไม่มี รหัสการวินิจฉัยโรคหลักบันทึกรหัสโรคหลัก แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
202มีรหัสการวินิจฉัยโรคหลักมากกว่า 1 รหัสลดรหัสการวินิจฉัยโรคหลักให้เหลือ 1 รหัส แล้วส่งใหม่
203รหัสการวินิจฉัยโรคไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิก หรือเป็นรหัสที่ถูกยกเลิกตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค 1. บันทึกให้สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิก หรือ ตามเงื่อนไขที่กำหนด / กรณีรหัสแพทย์แผนไทยบันทึกเป็นโรครอง (Sdx.) เท่านั้น 2. หากเป็นรหัสที่ถูกยกเลิก ตรวจสอบรหัสใหม่ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
204รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก ไม่สอดคล้องกับเพศตรวจสอบการบันทึกเพศ และรหัสการวินิจฉัยโรค ?แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักการให้รหัสโรค? แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
205รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก ( Pdx.)? ไม่สอดคล้องกับอายุตรวจสอบการบันทึก ว/ด/ป เกิด และรหัสการวินิจฉัยโรคแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่
206รหัสการวินิจฉัยโรคหลักไม่เหมาะกับการเป็นผู้ป่วยใน ได้แก่ Pdx.= Z13.- , Z76.3 ,รหัส V,W,X,Yตรวจสอบการบันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
207รหัสการวินิจฉัยโรคกรณีทารกแรกเกิด ไม่สอดคล้องกับน้ำหนักตรวจสอบรหัสการวินิจฉับโรคกรณีทารกแรกเกิด ให้สัมพันธ์กับน้ำหนัก แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
208รหัสการวินิจฉัยโรคหลักไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ให้บันทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม e-Claimตรวจสอบการให้รหัสโรคหลัก กรณีอยู่ในกลุ่มโรคยกเว้น 14 โรค/การทำฟัน/การ Follow up หรือ การฝากครรภ์ ไม่ต้องบันทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม e-Claim
209รหัสการวินิจฉัยในการคลอดผิดหลัก ICDตรวจสอบรหัสการวินิฉัยและหัตถการเกี่ยวกับการคลอด แก้ไข แล้วส่งใหม่
210จัดกลุ่ม DRG ไม่ได้ ( DRG กลุ่ม 26509)ตรวจสอบการวินิจฉัยโรคหลัก, อายุ, เพศ, น้ำหนัก, จำนวนวันนอน, ชนิดการจำหน่าย ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
211รหัสการวินิจฉัยโรคหลักใช้ไม่ได้ (DRG กลุ่ม 26519)ตรวจสอบการให้รหัสการวินิจฉัยโรคหลักให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้รหัสแล้วส่งเข้ามาใหม่
212รหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการการคลอดใช้ไม่ได้หรือไม่มี (DRG กลุ่ม 26529)ตรวจสอบการให้รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก, การวินิจฉัยโรครอง และรหัสหัตถการให้สอดคล้อง หรือเรียงลำดับการให้รหัสโรคให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้รหัสแล้วส่งเข้าใหม่
213รหัสประเภทโรครองไม่ถูกต้องตรวจสอบการให้รหัสประเภทโรครอง? โดยที่รหัสประเภทโรครองต้องไม่ใช่ 1 ( Subclass<>1 )? แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
214ให้รหัสกลุ่มที่รับไว้ดูแลหลังคลอด ร่วมกับรหัสคลอดปกติ หรือ ให้รหัสกลุ่มที่รับไว้ดูแลหลังคลอดร่วมกับรหัสหัตถการรักษาตรวจสอบรหัสโรค กรณีคลอดปกติ ต้องไม่มีรหัสกลุ่มที่รับไว้ดูแลหลังคลอด หรือ กรณีรับไว้ดูแลหลังคลอด ต้องไม่มีรหัสหัตถการรักษา
215ให้รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคหัวใจ ร่วมกับรหัสโรค Congestive heart failureตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคหัวใจ(I110) ไม่สามารถให้ร่วมกับรหัสโรค? Congestive heart failure (I50-,I54-I519) ได้
216?ให้รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคไต ร่วมกับรหัสโรคไตวายตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคไต (I120) ไม่สามารถให้ร่วมกับรหัสโรคไตวายได้? (N17-,N18-,N19-) ได้
217รหัสโรคหรือรหัตถการไม่สัมพันธ์กับวิธีการคุมกำเนิดตรวจสอบการให้รหัสโรคหรือรหัตถการ บันทึกให้สัมพันธ์กับวิธีการคุมกำเนิด
230เป็นกรณีอุบัติเหตุ แต่ไม่มีรหัสการวินิจฉัยที่เป็นการบาดเจ็บ หรือมีแต่ใช้ไม่ได้ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
231เป็นกรณีอุบัติเหตุ แต่ไม่มีรหัส ICD ของสาเหตุ (V,W,X,Y) หรือมีแต่ใช้ไม่ได้บันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุการบาดเจ็บ (V,W,X,Y) แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
232รหัสวินิจฉัยหลักเป็นการบาดเจ็บ แต่ไม่มีรหัส ICD ของสาเหตุ (V,W,X,Y) หรือมีแต่ใช้ไม่ได้บันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุการบาดเจ็บ(V,W,X,Y)? แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
233ไม่มีรหัส ICD ของสาเหตุภายนอก (External cause) กรณีใช้ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถตรวจสอบการบันทึก ICD ของสาเหตุภายนอก (External cause) กรณีใช้ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถต้องมีรหัส V เสมอ? แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
300รายการที่ขอเบิกไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ่ายชดเชย ยอดจ่ายชดเชย = 0 บาทตรวจสอบรายการที่ขอเบิก เป็นรายการที่เบิกชดเชยได้ตามประกาศหรือไม่? กรณีที่ไม่ต้องการขอเบิกเลือกไม่ใช้สิทธิ แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเบิกใหม่อีกครั้ง
301ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือ ค่ารักษาพยาบาลเป็นลบตรวจสอบการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล? บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
302ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายราย Item ในหน้าค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้าค่ารักษาพยาบาล ให้บันทึกรายการแบบละเอียด โดยเฉพาะหมวดค่าห้องค่าอาหาร ยาที่ใช้ใน รพ.และค่าบริการทางการพยาบาลรวมทั้งเมนูอื่นๆ บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
303บันทึกรายการยา ไม่มีจำนวนที่ใช้ หรือขอเบิกตรวจสอบการบันทึกรายการยา ระบุจำนวนที่ใช้หรือขอเบิก ให้ครบถ้วน ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
304บันทึกค่าใช้จ่ายแบบสรุป ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายราย Item ในหน้าค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้าค่ารักษาพยาบาล ให้บันทึกรายการแบบละเอียด โดยเฉพาะหมวดค่าห้องค่าอาหาร ยาที่ใช้ใน รพ.และค่าบริการทางการพยาบาลรวมทั้งเมนูอื่นๆ บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
305Approve Code ที่บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ไม่ตรงกันฐานข้อมูลของหน่วยบริการตรวจสอบ Approve Code แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีเลข Approve Code ไม่สามารถส่งเบิกได้
306ค่าใช้จ่ายที่บันทึกเบิกใน e-Claim ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายในฐานข้อมูลของหน่วยบริการตรวจสอบค่าใช้จ่าย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องส่งเข้ามาในระบบ
307ไม่บันทึกเลข Approve Code หรือ เลข Approve Code ที่บันทึกในโปรแกรม e-Claim ไม่พบในฐานข้อมูลของหน่วยบริการตรวจสอบ Approve Code บันทึก หรือ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีในฐานของหน่วยบริการไม่สามารถเบิกได้
308ไวันที่ออก Approve Code หลังวันรับบริการการดำเนินการในระบบ EDC ผู้ป่วยนอกให้ดำเนินการภายในวัน หรือกรณีเหลื่อมวันสามารถขอในวันถัดไปเท่านั้น
309ไม่มีรหัสเบิกหมวด 6 หมวด 7 หน้าค่ารักษาพยาบาล?update version โปรแกรมตามที่แจ้งในหน้าเวบ e-Claim ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค 61 เป็นต้นไปบันทึกเบิกตามรหัสที่กำหนดในหมวด 6 และ 7
310บันทึกเบิกรหัสรับส่งต่อผู้ป่วย COVID (COVV01) แต่ไม่มีรหัสค่ารถรับส่งต่อ (S1801,S1802)ตรวจสอบการบันทึกค่ารถรับส่งต่อ กรณีเบิกรหัสรับส่งต่อผู้ป่วย COVID (COVV01) ต้องมีรหัส S1801 และ S1802 หากไม่ได้ส่งต่อ ตัดรหัส COVV01 ออก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกคร้ง
311?มีการบันทึกเบิกค่าพาหนะ และค่าชุด PPE รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ แต่ไม่ระบุสถานที่รับ-ส่งต่อตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการส่งต่อ กรณีเบิกค่าชุด PPE และค่าทำความสะอาดพาหนะในการส่งต่อ ต้องระบุสถานที่ หรือ รพ.ที่รับส่งต่อ
312บันทึกเบิกค่าห้อง มากกว่าจำนวนวันนอนตรวจสอบการบันทึกเบิกค่าห้อง เบิกได้ไม่เกินจำนวนวันที่ผู้ป่วย admit
313บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV แต่ไม่มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หรือการตรวจ Labตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการตรวจคัดกรอง COVID19 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV และบันทึกรหัสเบิกการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหรือการตรวจ LAB ให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
314ไม่มีรหัสโรค หรือรหัสโครงการพิเศษ กรณีการตรวจคัดกรอง COVID19กรณีเบิก Lab คัดกรอง COVID? หรือ ชุด PPE บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV และรหัสโรคให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
315รหัสโรค หรือรหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับการเบิกรหัสรายการที่เกี่ยวข้องกับ COVID19ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคให้สอดคล้องกับการเบิกรหัสรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษา COVID19? แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
316เป็นหน่วยบริการที่ไม่สามารถเบิกรายการที่เกี่ยวข้องกับ COVID19 ได้ติดต่อ สปสช.เขตพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพหากผ่านการประเมินแล้ว ส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
317เบิกค่าตรวจ lab covid แต่ไม่บันทึกผลการตรวจบันทึกผลการตรวจ Lab covid ให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
318เบิกค่าตรวจ lab covid ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งตรวจระบุหน่วยบริการที่ส่ง lab covid มาตรวจ (รับจาก) ให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
319เบิกกรณี Screening covid19 เลือกสิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้องตรวจสอบการเบิกกรณี Screening covid19 หน่วยที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยคัดกรองหรือหน่วยตรวจ Lab .ให้เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UC ทั้งหมด (ทุกสิทธิ) แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
320บันทึกเบิกค่าชุด PPE แต่ไม่มีการตรวจ labตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีเบิกค่าชุด PPE บันทึกการตรวจ Lab มาให้ครบถ้วน หากไม่มีการตรวจ Lab ไม่สามารถเบิกได้
321การเบิกกรณี Screening covid ของสิทธิประกันสังคมบันทึกรหัสหน่วยบริการที่รักษาไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกหน่วยบริการที่รักษา กรณีเบิก Screening covid หน่วยบริการที่บันทึกเบิกต้องเป็นหน่วยบริการที่รักษาเท่านั้น
322ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกกรณีคัดกรอง covid19 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ (Project =SCRCOV)ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่บันทึก กรณีไม่ใช่สัญชาติไทยไม่สามารถเบิกกรณีคัดกรอง covid19 จาก สปสช.ได้
323บันทึกเบิกกรณีการรักษา covid19 แต่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ UC หรือ สถานพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง หรือ อปท.กรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ UC หรือ สถานพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง รักษา covid19 ให้บันทึกเบิกในโปรแกรม UCEP
324บันทึกรหัสเบิกกรณีการคัดกรอง covid19 ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดกรณีบันทึกเบิกการคัดกรอง covid19 (Proj code = SCRCOV) จากกองทุน UC ต้องบันทึกรหัสรายการ screening ที่ สปสช.กำหนดเท่านั้น แก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
325บันทึก Project code SCRCOV แต่ไม่มีรายการ Lab Screeningตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการตรวจคัดกรอง covid บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV และรายการ Lab ให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
326รายการ Lab Screening ที่บันทึกเบิกไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมตรวจสอบการบันทึกรายการ Lab กรณีเบิก srceeing ของสิทธิประกันสังคมเบิกได้เฉพาะ LAB RT-PCR เท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
327ข้อมูลให้บริการเชิงรุก เลือกเงือนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้า F1 ช่องเงื่อนไขการเรียกเก็บ กรณีให้บริการเชิงรุกเลือกเงื่อนไขเป็น ?บริการเชิงรุก? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
328เบิกรายการ Lab คัดกรอง covid มากกว่า 1 รหัส?ตรวจสอบการบันทึกรหัส Lab คัดกรอง Covid สามารถตรวจและเบิกได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น
329บันทึกเบิกชุด PPE ร่วมกับค่าบริการเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อบันทึกเบิกชุด PPE หรือ ค่าบริการเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
330บันทึกรหัสเบิกไม่ถูกต้อง กรณีการตรวจ Covid19 เชิงรุกตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก กรณีให้บริการเชิงรุกที่เลือกเงื่อนไขเป็น ?บริการเชิงรุก? บันทึกรหัสเบิกที่เป็นบริการเชิงรุกเท่านั้นแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
331บันทึกเบิกเลนส์แก้วตาเทียมแต่ไม่ได้บันทึก Serail Numberกรณีเบิกเลนส์แก้วตาเทียม ขอให้บันทึก Serail Number ด้วย แก้ไขแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
332บันทึกหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกเลนส์แก้วตาเทียมกรณีการเบิกเลนส์แก้วตาเทียมมากกว่า 1 ชิ้น ต้องบันทึก Extension code ในหน้าหัตถการให้สอดคล้องกับจำนวนที่ชอเบิก เช่น ผ่าตัด 2 ข้าง บันทึก 1341+21 หรือ 1341+11, 1341+12 ,1371,1372
333รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิกชดเชยการผ่าตัดต้อกระจกตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีการผ่าตัดต้อกระจกต้องเป็นโรคหลักที่กำหนด (PDX): H250 หรือ H251 หรือ H252 หรือ H258 หรือ H259
334ไม่ใช่ DRG ในกลุ่ม Cataract ที่กำหนดตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ ต้องเป็นกลุ่มโรคและหัตถการที่กำหนด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
335รหัสหัตถการไม่ถูกต้องกรณีเบิกชดเชยการผ่าตัดต้อกระจกตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ กรณีการผ่าตัดต้อกระจกต้องมีรหัสหัตถการ ที่กำหนด มีรหัสหัตถการ 1319 หรือ 132 หรือ 1341 หรือ 1342 หรือ 1343 หรือ 1351 หรือ 1359 หรือ 1369 หรือ 1371
336บันทึกเบิกกรณีผ่าตัดตาต้อกระจกแต่อายุน้อยกว่า 40 ปีตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้อง หรือ หากอายุน้อยกว่า 40 จริงบันทึกเบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติ
337ให้รหัสโรคหลัก (Pdx.) ไม่ถูกต้องรหัสกลุ่ม H54- ให้บันทึกเป็นรหัสโรครอง (Sdx.) เท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
338ไม่ใช่หน่วยบริการกรณี Conea Transplantตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา บันทึกเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น กรณีไม่ใช่การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแก้ไขการบันทึกรหัสหัตถการแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
339ให้รหัสโรคที่ระบุระดับสายตา (กลุ่ม H54-) ไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคที่ระบุระดับสายตา (กลุ่ม H54-) กรณีให้รหัส 2 ข้าง (binocular) แล้วไม่ต้องมีรหัสข้างเดียว (monocular) อีก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
340บันทึกเบิกกรณีผ่าตัดต้อกระจก แต่ให้รหัสโรคที่ยังไม่ระบุระดับสายตาตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคที่ระบุระดับสายตา รหัส H549 ยังไม่ระบุระดับสายตา ไม่สามารถผ่าตัดต้อกระจกได้ ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
341รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีเลือกรหัสเบิก DMISCnT ในหน้าบริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวดต้องเป็นหัตถการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเท่านั้น
342รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีเลือกรหัสเบิก 2011ต้องเป็นหัตถการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเท่านั้น
343มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต้อกระจก ไม่ระบุการทำหัตถการตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต้อกระจก บันทึกให้ครบถ้วนแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
344เบิกค่าบริการกรณีตรวจ Lab covid ที่ไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์สิทธิข้าราชการ/อปทตรวจสอบการบันทึกค่าตรวจ Lab covid สิทธิข้าราชการ/อปท.เป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถเบิกค่าบริการตรวจ Lab และค่าเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมได้อีก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
345เบิกกรณีการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) สามารถเบิกได้กรณี การประเมินระยะของโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC) และ การประเมินระยะโรคเริ่มต้นและประเมินการตอบสนองระหว่างให้ยาเคมีบำบัดและหลังสิ้นสุดการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอ
346ข้อมูลบริการก่อนวันที่กำหนดให้เบิกกรณีการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) ตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบวันที่รับบริการ กรณีบริการก่อนวันที่ 7 มิ.ย. 64 ไม่สามารถเบิกการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดได้
347เป็นหน่วยบริการที่ไม่มีศักยภาพในการเบิกรายการVaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)ตรวจสอบการบันทึกรหัส 070001 หรือ 30115 หรือ 30116 ยกเลิกรหัสนี้แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่เพื่อรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
348ไม่ใช่หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปไม่สามารถเบิกกรณี Home Isolation ได้หน่วยบริการที่สามารถให้การรักษากรณี Home Isolation ได้ต้องเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น
349ไม่พบข้อมูลการ Authenticationข้อมูลบริการสิทธิ UC ต้องรูดบัตร Smart card หรือบันทึกเลขบัตรเพื่อขอเลข Authentication ทุกครั้งในวันที่ให้บริการ หรือ admit
350เบิกรหัสรายการ Home Isolation หรือ Community Isolation แต่ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ Covid19ตรวจสอบรหัสโรค กรณีเบิกรหัส 080001? หรือ COVR05 หรือ COVR06 หรือ 045009 หรือ 045008 ต้องเป็นผู้ป่วย Covid19 positive (U071) เท่านั้น? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid19 ยกเลิกรหัสข้างต้น แล้วส่งเข้ามาใหม่เพื่อรับค่าใช้จ่ายอ
351เบิกค่าชุด/อุปการณ์/กระบวนการป้องกัน รหัส 045008 ไม่มีข้อมูลการดูแลผู้ป่วยกรณี Home Isolation หรือ Community Isolationตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหากไม่ใช่การดูแลผู้ป่วยกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation (รหัสเบิก COVR05 หรือ COVR06) ไม่สามารถเบิกรหัส? 045008 ได้ แก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
352ข้อมูลเบิกค่าฉีดวัคซีนเป็นบริการก่อนวันที่กำหนดให้เบิกผ่านโปรแกรม e-Claimข้อมูลการฉีดวัคซีนก่อนวันที่ ?..ก.พ. 64 ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายจาก สปสช.
353เบิกค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะในการบำบัดรักษา/กรณีจ่ายเพิ่มสำหรับคนพิการ ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดให้เบิกผ่านสำนักงานสาขาเขตพื้นที่/ช่องทางการเบิกชดเชยตามที่กำหนด
354เบิกค่าอุปกรณ์/กรณีจ่ายเพิ่มสำหรับคนพิการ แต่ไม่พบสิทธิย่อยคนพิการ (ท.74)ให้ตรวจสอบการบันทึกรหัสอุปกรณ์ กรณีเป็นอุปกรณ์ผู้พิการให้เบิกผ่านสาขาเขต หรือ หากไม่ใช่แก้ไขรหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิก (ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้พิการ)? แล้วส่งเข้ามาใหม่
355รายการ Instument ที่บันทึกเบิกถูกยกเลิกโดยกรมบัญชีกลางตรวจสอบอุปกรณ์ที่บันทึกเบิก รหัส 9101,9102 และ 9103 ถูกยกเลิกตามหนังสือ ที่ กค 422.2/ว118? ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
356เบิกอุปกรณ์ผู้พิการมากกว่า 1 รายการในวันเดียวกันตรวจสอบการบันทึกเบิกอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เบิกได้ 1 คนต่อรายการในวันเดียวกัน
357หน่วยบริการบันทึกเบิกอุปกรณ์ผู้พิการ ไม่ใช่หน่วยบริการในเขต กทม.การบันทึกเบิกอปุกรณ์ผู้พิการในโปรแกรม e-Claim ต้องเป็นหน่วยบริการในเขต กทม เท่านั้น ส่วนหน่วยบริการเขตอื่นๆ บันทึกเบิกในโปรแกรมเดิม
358เบิกอุปกรณ์รหัส 8301,8302? แต่ไม่ใช่สิทธิว่างจากกรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกในเขต กทม.ไม่ใช่ผู้มีสิทธิว่างจากกรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกในเขต กทม.ไม่สามารถเบิกอุปกรณ์รหัส 8301,8302 ได้
359เบิกอุปกรณ์ผู้พิการกรณีเป็นผู้ป่วยในการเบิกอุปกรณ์คนพิการ เบิกได้เฉพาะกรณี OP เท่านั้น
360บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH เฉพาะหน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาเท่านั้นกรณีไม่ใช่หน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
361บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH หรือ R9OPFS แต่เป็นการให้บริการในหน่วยบริการประจำของผู้ป่วยรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH หรือ? R9OPFS บันทึกกรณีให้บริการข้ามเครือข่ายภายในจังหวัดของเขต 9 เท่านั้น กรณีรับบริการในหน่วยบริการประจำของผู้ป่วยไม่สามารถเบิกผ่าน e-Claim ได้
362บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH แต่เป็นการให้บริการข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH บันทึกกรณีให้บริการข้ามเครือข่ายภายในจังหวัดของเขต 9 เท่านั้น กรณีข้ามจังหวัดบันทึกเบิกตามเงื่อนไข OPAE หรือ OP Refer ตามเงื่อนไขปกติ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
363บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS เฉพาะหน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาเท่านั้นกรณีไม่ใช่หน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
364บันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer เป็นการให้บริการในจังหวัดกรณีให้บริการข้ามเครือข่ายภายในจังหวัดของเขต 9 ให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH ไม่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ OP Refer เนื่องจากใช้กรณีรับส่งต่อข้ามจังหวัดเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
365บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS หรือ R9OPCH แต่ตรวจสอบสิทธิเป็นผู้ป่วยที่เปลี่ยนหน่วยบริการทันที?ผลการตรวจสอบสิทธิเป็นผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการ แก้ไขข้อมูลการเรียกเก็บโดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น C และบันทึกค่ารักษาพยาบาลในหน้า F8 ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
366บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS แต่เป็นกรณีการส่งต่อข้ามจังหวัดกรณีการส่งต่อข้ามจังหวัด ให้เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer โดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFSและบันทึกค่ารักษาพยาบาลในหน้า F8 ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
367บันทึกข้อมูลเบิกไม่ถูกต้อง กรณีการเจ็บป่วยที่เป็นอุบัติเหตุ (รหัสโรค S หรือ T)ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกในหน้า F1 กรณีเป็นอุบัติเหตุ (รหัสโรค S หรือ T) เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น A กรณีบริการในจังหวัดบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH กรณีให้บริการข้ามจังหวัดไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
368ข้อมูลให้บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เขต 7 บันทึกเบิกไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดข้อมูลให้บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เขต 7 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R7OPGR บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
369บันทึกเบิกกรณีให้บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เขต 7 (R7OPNC) รหัสโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบรหัส ICD10 แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีเป็นโรคที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เบิกตามระบบปกติ
370ข้อมูลการเบิกของหน่วยบริการปฐมภูมิไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายผ่านระบบโปรแกรม e-Claimหน่วยบริการปฐมภูมิเบิกค่าใช้จ่ายตามแนวทางที่เขตหรือจังหวัดกำหนด
371ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินข้ามจังหวัดการเบิกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินข้ามจังหวัดตาม Model 5 เขต กทม.ต้องเป็นคลินิกที่มีสถานะเป็นปฐมภูมิ หรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีสถานะเป็นปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการประจำเท่านั้น
372ข้อมูลผู้ป่วยนอกในเขตภาคอีสานไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายในโปรแกรม e-Claimตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีให้บริการในจังหวัด กรณีไม่ใช่รับบริการในหน่วยบริการที่กำหนด หรือไม่มีการเบิกรายการอุปกรณ์/อวัยวะเทียม หรือค่าใช้จ่ายสูง ไม่เข้าเกณฑ์การส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim
373บันทึกเบิกค่าดูแลผู้ป่วย Covid19 ที่บ้าน (COVR05)? ร่วมกับ ค่าดูแลผู้ป่วย Covid19 ในชุมชน (COVR06) หรือข้อมูลรับบริการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 มีข้อมูลเบิกรหัสเหมาจ่าย COVR14,COVR15,COVR16,COVR17 หรือ COVR22 มาพร้อมกันตรวจสอบการบันทึกรหัส COVR05 และ COVR06 หรือ COVR14,COVR15,COVR16,COVR17 หรือ COVR22สามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียวไม่สามารถเบิกร่วมกันได้ แก้ไขใหถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
374เบิกค่ารถรับจากที่พักแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid19ตรวจสอบรหัสโรค กรณีเบิกค่ารถรับจากที่พักต้องเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ Covid19 แล้วเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
375เบิกค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย Covid19 ที่บ้าน หรือชุมชน แต่ไม่มีการให้บริการที่บ้านหรือชุมชนตรวจสอบการบันทึกรหัส 045009,145009,145016,145017,145018 หากไม่ใช่ผู้ป่วยที่ดูแลที่บ้าน (รหัส COVR05,COVR11) หรือ ชุมชน (รหัส COVR06,COVR12) ไม่สามารถเบิกได้ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
376เบิกรายการ x-ray ผู้ป่วยนอก? ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกกรณีผู้ป่วย Covid19ตรวจสอบการบันทึกรหัส x-ray (080001) กำหนดให้เบิกได้กรณีผู้ป่วยโควิท (U071) เท่านั้น หากไม่ใช่ตัดรหัสนี้ออก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
377เบิกค่าออกซิเจนไม่สัมพันธ์กับจำนวนวันที่ดูแลผู้ป่วย HI/CIตรวจสอบการบันทึกจำนวนออกซิเจน สามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนวันที่ดูแลผู้ป่วยใน HI/CI
378บันทึกรหัสเบิกกรณีโควิด 19 ไม่ตรงตามสิทธิประโยชน์ตรวจสอบรหัสเบิกที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 กรณีผลการตรวจเป็นบวก ให้บันทึกรหัสเบิกตามสิทธิของผู้ป่วย และตามช่องทางการส่งเบิกที่กำหนด (สกส.หรือ สปสช.) กรณีส่ง สปสช.แก้ไขรหัสเบิกให้ถูกต้องตามสิทธิแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
379บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายการแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ร่วมกับการการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19ตรวจสอบการบันทึกรหัสการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ไม่สามารถเบิกร่วมกับค่าใช้จ่ายการแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ได้ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
380บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายการแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่ยังไม่เสียชีวิตตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ DEADCO หรือรหัสบัตรประชาชน กรณียังไม่เสียชีวิตไม่สามารถเบิกรหัสนี้ได้ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
381บันทึกรหัสเบิกไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรืออัตราจ่ายที่กำหนด หรือเป็นรหัสเบิกที่ถูกยกเลิกตรวจสอบวันที่รับบริการ รหัสเบิก เลือกรหัสเบิกและอัตราการจ่ายตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่กำหนด
382รหัสโรค หรือรหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับค่าห้องผู้ป่วยโควิด19 (เขียว เหลือง แดง)ตรวจสอบการบันทึกรหัสค่าห้องผู้ป่วยโควิด19 และรหัสโรค แก้ไขให้ถูกต้องตามอาการของผู้ป่วย เขียว เหลือง หรือแดง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
383รหัสโรค หรือรหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับค่าชุด PPE โควิด19 (เขียว เหลือง แดง แดงเข้ม)ตรวจสอบการบันทึกรหัสค่าชุด PPE ผู้ป่วยโควิด19 และรหัสโรค แก้ไขให้ถูกต้องตามอาการของผู้ป่วย เขียว เหลือง แดง หรือ แดงเข้ม แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
384บันทึกเบิกรหัส 9302(HI) และ 9303(CI) มาใน VISIT เดียวกันตรวจสอบการบันทึกรหัส 9301,9302,9303,9901 ไม่สามารถเบิกร่วมกันได้ แก้ไขเบิกรหัสให้ถูกต้องและส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
385เบิกชดเชยการเก็บ specimen ทุกรูปแบบซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกันตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ หากยืนยันการเบิกจ่าย อุทธรณ์เป็นเอกสาร
386เบิกชดเชยการค่า lab ทุกรูปแบบซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกัน ที่มีผลเป็น Negativeตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ หากยืนยันการเบิกจ่าย อุทธรณ์เป็นเอกสาร
387เบิกชดเชยค่า lab RT-PCR ซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยค่า RT-PCR ไปแล้ว ในช่วงเวลา 3 วันตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ หากยืนยันการเบิกจ่าย อุทธรณ์เป็นเอกสาร
388เบิกชดเชยค่า lab RT-PCR ซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยค่า RT-PCR ซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกันตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ หากยืนยันการเบิกจ่าย อุทธรณ์เป็นเอกสาร
389เบิกรหัส COVR22 หรือ 9902 : ค่าบริการดูแลรักษา แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (OP self Isolation) ซ้ำภายใน 90 วัน ในผู้ป่วยรายเดียวกันรหัส COVR22 หรือ 9902 : ค่าบริการดูแลรักษา แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (OP self Isolation) ไม่สามารถเบิกซ้ำภายใน 90 วัน ในผู้ป่วยรายเดียวกันได้
390เบิกกรณี OP Self Isolation หลัง 48 ชม. (รหัส COVR23 หรือ 55080 ) ไม่มีรหัสการดูแลก่อน 48 ชม (รหัส COVR22 หรือ 9902) หรือ ระยะเวลาที่ดูแลยังไม่ครบ 48 ชม. หรือ ดูแลมากกว่า 168 ชม.ตรวจสอบรหัส COVR23 หรือ 55080? สามารถเบิกได้หลังการดูแลผู้ป่วยครบ 48 ชั่วโมง และในผู้ป่วยรายนั้นต้องเบิกรหัส COVR22 หรือ 55080 มาก่อน และระยะเวลาอยู่ในช่วงที่กำหนดเท่านั้น
391เบิกรหัส COVR24,COVR25 แต่ไม่ใช่ร้านขายยาตรวจสอบการบันทึกเบิกรหัส COVR24,COVR25 ต้องเป็นร้านขายยาเท่านั้น
392รหัสโรค หรือรหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับค่าห้องผู้ป่วยโควิด19 (เขียว เหลือง แดง)ตรวจสอบการบันทึกรหัสค่าห้องผู้ป่วยโควิด19 (รหัส COVR19,COVR20,COVR21,21421,21424,21425,21423 )และรหัสโรค แก้ไขให้ถูกต้องตามอาการของผู้ป่วย เขียว เหลือง หรือแดง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
393บันทึกเบิกโควิด 19 กรณี HI, CI, เหมาจ่าย, OP SELF ซ้ำใน 90 วัน ในผู้ป่วยรายเดียวกันตรวจสอบการบันทึกเบิกโควิด 19 กรณี HI, CI, เหมาจ่าย, OP SELF ไม่สามารถเบิกซ้ำได้ภายใน 90 วัน หากยืนยันการให้บริการและเบิกจ่ายชดเชย อุทธรณ์เป็นเอกสาร
404?มีรหัสโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แต่เบิกอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุว่าเฉพาะคนพิการตรวจสอบรหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิก ต้องเบิกรายการที่ระบุว่าเฉพาะคนพิการเท่านั้น ทำการแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
405บันทึกเบิกค่า Lab HCV viral load (HCV RNA-Quantitative) หรือ APRI score/FIB-4score หรือ Fibro Scan หรือ Fibro maker panel เกินจำนวนครั้งที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัส Lab HCV viral load (HCV RNA-Quantitative) หรือ APRI score/FIB-4score หรือ Fibro Scan หรือ Fibro maker panel บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน กรณีเบิกเกินจำนวนที่กำหนดต่อปีงบประมาณไม่สามารถเบิกได้อีก
406รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิก Lab รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง เพื่อสั่งใช้ยาบัญชียา จ2 (SOFVEL)ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค บันทึกให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการเบิก? Lab รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง เพื่อสั่งใช้ยาบัญชียา จ2 (SOFVEL) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
407บันทึกเบิก Lab รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง เพื่อสั่งใช้ยาบัญชียา จ2 (SOFVEL) ไม่ถูกต้องตามโปรแกรมที่กำหนดตรวจสอบวันที่รับบริการ ข้อมูลบริการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เบิกผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา จ2
408โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ไม่ระบุประเภทและชนิดการจำหน่ายระบุประเภทและชนิดการจำหน่ายเป็นเสียชีวิต ( Dead) หรือ ส่งต่อ (Transfer) แล้วส่งใหม่
409โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน (รหัสโครงการพิเศษ Z39000) ไม่ระบุวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยระบุวันเดือนปีเกิดผู้ป่วยและต้องเป็นเด็กแรกเกิดมาแล้วมีชีวิตแล้วเสียชีวิตก่อนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
410โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน (รหัสโครงการพิเศษ Z39000) ไม่ระบุสัญชาติของผู้ป่วยต้องระบุสัญชาติของผู้ป่วย คือ สัญชาติไทย
411?เด็กแรกเกิดสิทธิข้าราชการ/อปท. (รหัสโครงการพิเศษ Z38000) อายุมากกว่า 28 วันตรวจสอบการบันทึกข้อมูล วันเดือน ปี เกิด และรหัสโครงการพิเศษ Z38000 อายุต้องไม่เกิน 28 วัน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใม่อีกครั้ง
412กรณีศูนย์สำรองเตียง (Z75REF) ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งต่อ (Refer-in)ให้บันทึกข้อมูลหน่วยบริการส่งต่อ (Refer-in) แล้วส่งเข้ามาใหม่
413ศูนย์สำรองเตียง (Z75REF) เบิกได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยในเท่านั้นตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z75REF? ศูนย์สำรองเตียงเบิกได้กรณีผู้ป่วยในเท่านั้น กรณีรักษาเป็นผู้ป่วยนอกเอารหัสโครงการพิเศษออก แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง ( ยกเว้น รพ.ศรีสวรรค์ 12044 )
414บันทึกเบิก Telemedicine แต่เป็นข้อมูลบริการก่อน 1 ธ.ค. 63ข้อมูลให้บริการ Telemedicine สามารถเบิกเข้ามาในระบบได้ต้องเป็นข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป
415บันทึกเบิก Telemedicine แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนดการเบิกกรณีบริการ Telemedicine สามารถเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น
416บันทึกเบิก Telemedicine ไม่ใช่สิทธิ UC หรือผู้พิการประกันสังคมการเบิกกรณีบริการ Telemedicine สามารถเบิกได้เฉพาะสิทธิ UC หรือผู้พิการประกันสังคมเท่านั้น สิทธิประโยชน์อื่นไม่สามารถเบิกได้
417โครงการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน เข้ารับบริการคลอดระบุโรคไม่ถูกต้องให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
418ไม่มีสิทธิเบิกกรณีฝากครรภ์กรณีฝากครรภ์ใช้ได้เฉพาะสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือนเท่านั้น กรณีส่งเสริมป้องกันโรค ฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด วางแผนครอบครัว ส่งใน OPPP Individual Data
419ไม่ระบุเพศผู้ป่วย กรณีฝากครรภ์ระบุเพศผู้ป่วยต้องเป็นเพศหญิง แล้วส่งใหม่
420รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีฝากครรภ์ให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
421รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีหลังคลอด / ตรวจหลังคลอดให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
422ไม่ระบุเพศผู้ป่วย กรณี? Family planingระบุเพศผู้ป่วยต้องเป็นเพศหญิง แล้วส่งใหม่
423อายุไม่ถูกต้อง กรณี? Family planingอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี
424รหัสโรคไม่ถูกต้อง? กรณี Family planingให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
425รหัสหัตถการกรณีวางแผนครอบครัวไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการให้ตรงตามประเภทการวางแผนครอบครัว แล้วส่งเข้ามาใหม่
426ไม่มีสิทธิกรณีวางแผนครอบครัวกรณีวางแผนครอบครัวใช้ได้เฉพาะสิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการเท่านั้น
427เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น อายุไม่อยู่ในช่วง 8-20 ปี (ปีงบฯ 61)/เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น อายุน้อยกว่า 8 ปี (ปีงบฯ 62)ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล วัน เดือน ปี เกิด กรณีการคุมกำเนิดในวัยรุ่นอายุต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ (ปีงบฯ 61)/ กรณีคุมกำเนิดต้องมีอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป (ปีงบฯ 62)?
428เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น มากกว่า 1 รายการ และมากกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณในสถานพยาบาลเดียวกันตรวจสอบการเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น สามารถเบิกได้ 1 รายการ และ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณในสถานพยาบาลเดียวกัน
429เป็นการเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น ที่รับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ต.ค 57ข้อมูลเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น ที่ส่งเบิกผ่านโปรแกรม e-calim เฉพาะข้อมูลที่รับบริการหรือจำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค 57? เป็นต้นไป
430หน่วยบริการและสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เขต กทม. ยกเว้น รพ. สมุทรสาคร ไม่สามารถเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น, ANC, PAP SMEAR, ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและวางแผนครอบครัว ผ่านโปรแกรม e-claim ได้หน่วยบริการและสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เขต กทม. ยกเว้น รพ. สมุทรสาคร เบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น ANC, PAP SMEAR, ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และวางแผนครอบครัว ผ่านโปรแกรม BPPDS
431ไม่ใช่หน่วยบริการที่อยู่ในระบบ UC ไม่สามารถเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นผ่านโปรแกรม e-claim ได้หน่วยบริการที่ไม่อยู่ในระบบ UC ไม่สามารถเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นผ่านโปรแกรม e-claim ได้
432บันทึกข้อมูลเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้าน PCIตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการแก้ไขให้ถูกต้องตามการทำหัตถการ PCI แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่การทำ PCI ไม่สามารถเบิกชดเชยจาก สปสช.ได้
433ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกกรณีวางแผนครอบครัวได้ตรวจสอบรหัสหน่วยบริการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกกรณีใส่ห่วงอนามัย (FP001) และ ยาฝัง (FP002) ได้
434เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น ใน 1 รายการ มากกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณตรวจสอบการเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น สามารถเบิกได้ 1 รายการ และ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณเท่านั้น
435เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน จำนวนวันนอนน้อยกว่า 4 วันตรวจสอบการบันทึกวันรับบริการและวันจำหน่าย หรือการบันทึก Project code SNAP? จำนวนวันนอนต้อง 4? วันขึ้นไปจึงจะสามารถเบิกกรณีนี้ได้
436เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลันแต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนดการบันทึก Project code SNAP กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน ในเขต 3,5,12 เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น
437เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลันรหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดการบันทึก Project code SNAP กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน เบิกได้ตามเงื่อนไขโรคและหัตถการที่กำหนดเท่านั้น กรณีให้บริการตรงตามเงื่อนไขแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
438เลือกเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามสิทธิที่พึงเบิกได้ตรวจสอบสิทธิ และเลือกสิทธิประโยชน์ในการเบิกชดเชยค่าบริการให้ตรงตามสิทธิ? กรณีเบิกชดเชยไม่ตรงกับสิทธิหลักตรวจสอบรหัสโครงการพิเศษ เลือกให้สอดคล้องกับสิทธิและกรณีที่ขอเบิก หรือ บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
439กรณีที่เบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่กำหนดตรวจสอบการเบิกกรณีดังต่อไปนี้ 1. การเบิกส่วนต่างค่าฟอกเลือด 2. ค่าคลอด ครรภ์ที่ 1-2 3. ค่าทำฟันไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 900 บาท/ปี 4.? ค่าคลอดบุตร คนที่ 3 5. ฆ่าตัวตายหรือจงใจให้ผู้อื่นทำร้าย(ฆ่าตัวตายแต่ไม่ตาย) 6. การทำแท้งผิดกฏหมาย 7. การเบิก Ve
440ใช้สิทธิ UC แต่ประเภทบัตรไม่ใช่บัตรประชาชนให้เลือกประเภทบัตรเป็น ? บัตรประชาชน? แล้วส่งเข้ามาใหม่
441เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน ข้อมูลการรับบริการไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดการบันทึก Project code SNAP กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน เบิกได้เฉพาะข้อมูลจำหน่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559? ถึง 25 กันยายน 2562 กรณีให้บริการตรงตามเงื่อนไขแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
442กรณีโรคเฉพาะที่ขอเบิกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอุบัติเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ กรณีสลายนิ่ว และเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไม่ควรเบิกเป็นเป็น AEตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกกรณี สลายนิ่วและเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไม่เข้าเกณฑ์ AE ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่บันทึกเป็นกรณี AE) แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใม่อีกครั้ง
443เบิกยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย? STROKE? ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณตรวจสอบราคากลางกรณีเบิกยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STROKE ของแต่ละปีงบประมาณ?? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
444เบิกยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย? STROKE / STEMI แต่รหัส ICD-10 / ICD-9-CM ไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิกแก้ไขรหัส ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกต้องตามที่กำหนด แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
445เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC แต่เป็นการให้บริการก่อน 1 ม.ค. 53บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC เฉพาะข้อมูลการให้บริการตั้งแต่ 1 ม.ค. 53? เป็นต้นไป
446เลือกรหัสโครงการพิเศษ? DMISHD แต่ไม่มีรหัสรายการ Vascular accessเลือกรหัสรายการ Vascular access (HD0001-HD0005) ที่ต้องการขอเบิก? รหัสใดรหัสหนึ่ง แล้วส่งเข้ามาใหม่
447รหัส ICD10, ICD9? ไม่สอดคล้องกับการขอเบิกกรณี Vascular access ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตรวจสอบการให้รหัสโรค? (ICD10) หรือรหัสหัตถการ (ICD9) แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่
448เลือกรหัสรายการ Vascular access (HD0001 ? HD0005) แต่ไม่ได้เลือกรหัสโครงการพิเศษ? DMISHD หรือเป็นการเข้ารับบริการก่อนวันที่ 1 ม.ค. 53กรณีต้องการเบิก? Vascular? access? ( Shunt)? ให้เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD?? / ตรวจสอบวันเข้ารับบริการตั้งแต่? 1 ม.ค. 53? หากไม่ต้องการขอเบิกไม่ต้องเลือกรหัสโครงการ DMISHD? แต่ให้บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ต้องการขอเบิกแล้วส่งเข้ามาใหม่
449เลือกรหัสโครงการพิเศษ? DMISHD แต่ผู้ป่วยไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ DMIS กรณี CAPDตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน (PID) หรือวันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง? หรือให้บันทึกขอเบิกในระบบปกติโดยไม่ต้องเลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD
450ข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ตรงตามเงื่อนไขกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตาการเบิกชดเชยค่าบริการกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเริ่มกับข้อมูลให้บริการ (OP)/จำหน่าย (IP) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ข้อมูลก่อนหน้านี้ให้เบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติ (ไม่ต้องเลือกรหัสโครงการพิเศษ DMIDML)
451เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMIDML แต่รหัส ICD-10 / ICD-9-CM ไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิกแก้ไขรหัส ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกต้องตามที่กำหนด แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
452บันทึกข้อมูลเบิกกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตรวจสอบการบันทึกเบิกเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ต้องมีรหัสโครงการพิเศษ DMIDML และรหัสเบิก DMIDML ในเมนู บริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
453ไม่ใช่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนในระบบ DMIS กรณี CAPDหน่วยบริการที่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชย กรณี Vascular? access ได้ต้องเป็นหน่วยบริการที่ลงทะเบียน ในระบบ DMIS กรณี CAPD เท่านั้น
454รหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับประเภทผู้ป่วย หรือกรณีที่ขอเบิก? หรือรหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณตรวจสอบ PID / รหัสโครงการพิเศษ / รายการอวัยวะเทียมที่ขอเบิก หรือรหัสโครงการพิเศษ? บันทึกข้อมูลให้สอดคล้องกับกรณี หรือปีงบประมาณที่ขอเบิก? แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
455รหัสโครงการ Z39000 และ Z75000 ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ1.? ตรวจสอบ PID/ อายุ? ณ วันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่ 2.? กรณีเด็กแรกเกิดที่มี PID แล้ว ไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z39000
456เลือกรหัสโครงการพิเศษ? Z75REF แต่ไม่ใช่หน่วยบริการสำรองเตียงรหัสโครงการพิเศษ? Z75REF สำหรับหน่วยบริการที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการสำรองเตียงเท่านั้น กรณีไมใช่ให้เอารหัสโครงการพิเศษ? ( Z75REF)? ออกแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
457รหัส ICD10, ICD9? ไม่สอดคล้องกับการขอเบิกกรณี Leukemia,Lymphomaแก้ไขรหัส ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกต้องตามที่กำหนด แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
458บันทึกรหัสโครงการพิเศษสำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ไม่สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ที่เลือกกรณีใช้รหัสโครงการพิเศษสำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ที่เบิกชดเชยจาก สปสช.ให้เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS? สิทธิ UC
459ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยกรณี Leukemia หรือ Lymphoma ไม่ตรงตามที่ได้ลงทะเบียนในระบบตรวจสอบข้อมูลการรักษา( Leukemia หรือ Lymphoma ) ต้องตรงกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนในระบบ ตลอดระยะเวลา 1? ปี
460ข้อมูลที่ส่งเบิกกรณี Leukemia/Lymphoma? ยังไม่ได้ทำการ Register ในระบบทำการ Register กรณี Leukemia/Lymphoma?? ในระบบ on line ให้เรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
461ข้อมูลของหน่วยบริการที่ส่งเบิกไม่ใช่หน่วยบริการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนกรณี? Leukemia/Lymphomaหน่วยบริการที่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชยกรณี Leukemia/Lymphoma? ได้ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนเท่านั้น
462ไม่ใช่หน่วยบริการในโครงการ กรณี Leukemia/Lymphomaไม่สามารถเบิกชดเชยค่าบริการตามเงื่อนไข Leukemia/Lymphoma ได้? ให้ส่งเบิกในระบบปกติ
463เกิดจากมีการให้รหัสหน่วยบริการ (Hcode) ไม่ถูกต้อง หรือ เป็นรหัสที่ไม่มีในฐานข้อมูลหน่วยบริการของ สปสช.ตรวจสอบรหัสหน่วยบริการ (Hcode) ที่บันทึก แก้ไขให้ถูกต้อง กรณีที่บันทึกถูกต้องแล้ว แจ้งมาที่ eclaim@live.com เพื่อตรวจสอบและเพิ่มในฐานข้อมูลหหน่วยบริการของ สปสช.ต่อไป
464ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการ Laser ตา (รหัสโครงการพิเศษ DMIDML)การบันทึกเบิกชดเชยค่าบริการกรณี Laser ตา ได้เฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการกับ สปสช.เท่านั้น
465การเบิกกรณี Palliatve Care สามารถบันทึกเบิกได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก( OP ) และการรับ refer? ผู้ป่วยนอก ( OP Refer ) เท่านั้นตรวจสอบข้อมูลการรักษา? กรณีผู้ป่วยในไม่สามารถเบิกกรณี Palliative Care ได้
466รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับกรณี Palliative Careตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการ ต้องมีรหัส Z515 เป็นโรครอง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
467รหัสโรค หัตถการตรงตามเงื่อนไขการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะแต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRCตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
468เป็นหน่วยบริการสำรองเตียงแต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z75REFตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีเป็นหน่วยบริการสำรองเตียงให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z75REF แก้ไขแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
469ไม่ใช่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกรณี STROKE/STEMIตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีไม่ได้เข้าร่วมในโครงการ STROKE หรือ STEMI ไม่สามารถบันทึกเบิกยา STEMI1 ,STEMI2 หรือ ยา STROKE1 Altephase ได้ ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติเท่านั้น
470?กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยนอกในจังหวัด (SPV001) แต่ไม่ได้บันทึกเบิกขอเบิกค่าพาหนะให้บันทึกข้อมูลขอเบิกค่าพาหนะให้ครบถ้วน
471กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยนอกในจังหวัด (SPV001)? แต่เป็นหน่วยบริการที่ไม่มีสิทธิเบิกกรณีนี้-
472กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยนอกในจังหวัด (SPV001)? แต่จังหวัดของหน่วยบริการที่รักษาและหน่วยบริการประจำไม่ใช่จังหวัดเดียวกัน-
473เบิกค่าพาหนะรับส่งต่อ? ระยะทางเกิน 9,999? กิโลเมตรตรวจสอบระยะทางที่ต้องการขอเบิก? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
474ยาราคาแพงที่บันทึกเบิกไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ OCPA หรือ ไม่ตรงกับรายการยาที่ลงทะเบียนในระบบ OCPAตรวจสอบรหัสยา บันทึกมาให้ถูกต้อง กรณีไม่ได้ลงทะเบียน Prio Authorize (OCPA) ไม่สามารถเบิกได้
475รหัสโรคไม่สอดคล้องกับยาราคาแพงที่บันทึกเบิกตรวจสอบรหัสโรค หรือ รายการยาราคาแพงที่บันทึกเบิก ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
476รายการค่าห้องที่บันทึกเบิกไม่สอดคล้องกับประเภทผู้ป่วยตรวจสอบการบันทึกเบิกค่าห้อง กรณีผู้ป่วยนอกบันทึกเบิกได้เฉพาะรหัส? 21301 และ 21501 เท่านั้น
477จำนวนวันที่บันทึกเบิกค่าห้อง ไม่สอดคล้องกับจำนวนวันที่นอน รพ. (LOS)ตรวจสอบการบันทึกวันที่จำหน่าย หรือ จำนวนวันที่เบิกค่าห้อง แก้ไขให้ถูกต้อง สอดคล้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
478กรณีเบิกส่วนต่างค่าฟอกเลิอด (HD3995) ไม่มีรหัสหัตถการที่สอดคล้องกับข้อมูลเบิกตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ บันทึกถูกต้อง สอดคล้องกับรายการที่ขอเบิก
479ให้รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกส่วนต่างค่าคลอดจากสิทธิข้าราชการ/อปท.ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค บันทึกรหัสโรคคลอดให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
480รายการที่ขอเบิกชดเชยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดกรณีรหัสอุปกรณ์ 4506 AICD เบิกได้เฉพาะสถานพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น
481ไม่ใช่สถานพยาบาลที่กำหนดให้เบิกชดเชยค่าบริการผ่านระบบโปรแกรม e-Claim1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคมกรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน หรือข้อมูลผู้ป่วยนอก/ใน ผู้ประกันตนทุพลภาพ ที่รักษาในสถานพยาบาลเอกชน ส่งเบิกในระบบเดิมของประกันสังคม 2. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเฉพาะ HD ส่งเบิกในโปรแกรม HD และโปรแกรม eclaim โดยให้เบิกได้เฉพาะ Va
482ข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุพลภาพกรณีคลอดบุตร หรือ ฆ่าตัวตาย สิทธิผู้ประกันตนทุพพลภาพ ไม่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการในระบบโปรแกรม e-Claim ได้
483กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ขอเบิกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดให้บันทึกเบิกในระบบโปรแกรม e-Claimหน่วยบริการที่บันทึกข้อมูลเบิกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องไม่ใช่สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนลงทะเบียน (Main Contractor) หรือ สถานพยาบาลเครือข่าย (Sub contractor)
484บันทึกข้อมูลเบิกการรักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ให้บันทึกรหัสเบิก SSAE73 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล ช่องบริการอื่นที่ไม่จัดหมวดด้วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
485?จำนวนวันนอนไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73)ตรวจสอบวันที่ admit/discharge กรณีการเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) จำนวนวันนอน(LOS) ต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน
486สิทธิประกันสังคมบันทึกเบิกส่วนต่างกรณี HD จากสิทธิ อปท. ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตรวจสอบการบันทึกเบิกส่วนต่างกรณี HD จากสิทธิ อปท ต้องมีรหัสโครงการพิเศษ HD3995 และรหัสเบิก HD3995 ในเมนู บริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
487บันทึกข้อมูลเบิกการรักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ให้บันทึกรหัสเบิก SSAE73 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล ช่องบริการอื่นที่ไม่จัดหมวดด้วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
488ไม่ใช่สถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไชให้ถูกต้อง หรือ ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินการสมัครเป็นสถานพยาบาลในระบบ
489ข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดข้อมูลสิทธิผู้ประกันตนทุพพลภาพ ไม่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการในระบบโปรแกรม e-Claim ได้
490บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการฟอกโลหิต ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ และการเบิกกรณีการฟอกโลหิต OP หน้า F4 / IP รหัสเบิก IP007 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา?? บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
491บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการล้างไตทางช่องท้อง ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ และการเบิกกรณีการล้างไตทางช่องท้อง? OP หน้า F4 / IP รหัสเบิก IP008 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษาบันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
492บันทึกข้อมูลเบิกกรณีทำหมันไม่ถูกต้องตรวจสอบการให้รหัสหัตถการและรหัสเบิกในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดบริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด เลือกรหัสเบิกให้สอดคล้องกับเพศ
493บันทึกเบิกกรณีฟอกเลือด (HD) มากกว่า 2 ครั้ง/วันตรวจสอบการบันทึก จำนวน ที่บันทึกเบิกในหน้า F4 กรณีการฟอกเลือดบันทึกเบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน
494HN ไม่ตรงกับ HN ที่ลงทะเบียนยา PAตรวจสอบ HN ที่บันทึก และ HN ลงทะเบียนยา PA ในหน้าเวบ e-Claim? แก้ไขให้ถูกต้อง ตรงกัน แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
495สถานพยาบาลหลักที่บันทึกไม่ตรงกับสถานพยาบาลหลักตามสิทธิของผู้ประกันตนตรวจสอบวันที่รับบริการ หรือสถานพยาบาลหลักที่บันทึกแก้ไขให้ตรงกับสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน ณ วันที่รับบริการ แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
496ไม่ระบุ วัน เดือน ปี ที่ให้รหัสโรค และทำหัตถการ? หรือ วัน เดือน ปี ที่ระบุ ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วย admitบันทึก วัน เดือน ปี ที่ให้รหัสโรค และทำหัตถการ ให้ครบถ้วนทุกรหัส และตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่บันทึกต้องอยู่ในช่วงที่ผู้ป่วย admit? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
497รหัสแพทย์ไม่มี หรือ เลข ว.แพทย์ไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกเลข ว.แพทย์ บันทึกให้ถูกต้องครบถ้วน แก้ไขหรือบันทึกให้ครบถ้สนแล้วส่งมาใหม่
498บันทึกเบิกค่าห้องผู้ป่วยในฉุกเฉิน แต่ไม่มีข้อมูล อุบัติเหตุ หรือ ฉุกเฉินตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเบิกค่าห้องฉุกเฉิน ต้องมีข้อมูลอุบัติเหตุ หรือ ฉุกเฉินในหน้า F4 บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่
499ข้อมูลที่บันทึกเบิกไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ กรณีผู้ป่วยนอกตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคหลัก โรครอง และหัตถการ บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ไม่ต้องส่งเบิกในระบบโปรแกรม e-Claim
500บันทึกเบิกสิทธิประกันสังคมแต่อายุน้อยกว่า 15 ปีตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิด และวันที่รับบริการ ในหน้าข้อมูลทั่วไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
501รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีให้ยาเคมีบำบัด หรือ รังสีรักษา ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตรวจสอบรหัสโรคกรณีให้ยาเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา บันทึกรหัสโรคมะเร็งให้ถูกต้อง/สอดคล้องกับชนิดมะเร็งที่รักษา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
502รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณี เคมี/รังสี รักษามะเร็งให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีเคมี/รังสี รักษามะเร็ง และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
503บันทึกเบิกไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดกรณีการรักษามะเร็งตามโปรโตคอลตรวจสอบการบันทึกเบิกกรณีการรักษามะเร็งตามโปรโตคอล 1. ข้อมูลที่เริ่มให้การรักษาก่อน 1 ม.ค 56 บันทึกเบิกให้ครบตาม Cycle ที่กำหนด ถึง 30 มิ.ย 56 2. ข้อมูลที่เริ่มให้การรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 56 บันทึกเบิกเป็น Visit แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
504รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีมะเร็งเต้านมให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีรักษามะเร็งเต้านม และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
505กรณี HBO chamber? เพื่อรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่มีเครื่อง Chamber เท่านั้นเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการดังนี้ หน่วยบริการวชิระภูเก็ต,หน่วยบริการอาภากรเกียรติวงศ์, หน่วยบริการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,รพ.ภูมิพลอดุลยเดช,รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า,รพ.ตราด
506รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapyตรวจสอบรหัสโรคให้สอดคล้องกับการรักษากรณี Hyperbaric Oxygen Therapyและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
507รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapyตรวจสอบรหัสหัตถการให้สอดคล้องกับการรักษากรณี Hyperbaric Oxygen Therapyและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
508การให้ Methadone Maintenance Treatment จะต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
509กรณีขอเบิกสารเมทาโดนจำนวนที่ขอเบิกต้องไม่เกินจำนวนวันของเดือนที่มารับบริการตรวจสอบการบันทึกวัน เดือน ปี ที่ผู้ป่วยมารับบริการ โดยจำนวนวันที่ขอเบิกต้องไม่เกินจำนวนวันของเดือนนั้นๆ
510กรณีขอเบิก Hyperbaric? Oxygen Therapy ผู้ป่วยนอกจำนวนชั่วโมงที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับประเภทการเข้ารับบริการ? ผู้ป่วยในจำนวนชั่วโมงที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับจำนวนวันนอน (LOS)ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก? และบันทึกให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
511ข้อมูลรักษาโรคมะเร็งปีงบประมาณ 58 ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธค 57 เป็นต้นไปตรวจสอบรหัสโรค กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่ให้บริการ/จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 57 ให้ส่งข้อมูลเบิกชดเชยได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 57 เป็นต้นไป
512เบิก OPAE ไม่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บ หรือ เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่สอดคล้องกับสิทธิเบิก OPAE ได้เฉพาะ กรณี ดังนี้ 1. รักษาข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำ กรณี A/E 2. เลือกเงื่อนไขการเรียกก็บเป็น Normal ได้เฉพาะ กรณีสิทธิว่าง (PUC) หรือ สิทธิย่อยผู้พิการ(ท.74) / ทหารผ่านศึก (66,67,75,80,97,98),ทหารเกณฑ์สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ / ทหารอากาศ?
513ขอเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินแต่ไม่พบสิทธิหรือเป็นการให้บริการภายในจังหวัด หรือเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยลงทะเบียนกรณีสิทธิประกันสังคมตรวจสอบ PID บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ หรือ หากเป็น AE ในจังหวัด หรือ สิทธิประกันสังคมรักษาที่โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไม่ต้องแก้ไข หรือแก้ไขเป็นไม่ใช้สิทธิ
514กรณีเบิกค่าพาหนะรับหรือส่งต่อ ไม่มีรหัสโรงพยาบาลรับหรือส่งต่อ หรือไม่มีสิทธิเบิกให้ตรวจสอบการว่ามีการบันทึกหน่วยบริการรับหรือส่งต่อหรือชนิดการจำหน่ายหรือตรวจสอบว่าสิทธิของผู้ป่วยตรงตามหลักเกณฑ์การเบิกชดเชยค่ารถ refer หรือไม่
515ไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการรับ-ส่งต่อให้บันทึกวัตถุประสงค์ในการรับ-ส่งต่อ?? แล้วส่งเข้ามาใหม่
516?เบิกกรณีเหตุสมควรหน่วยบริการต้นสังกัดต้องเป็นผู้เบิกเท่านั้นให้ตรวจสอบการเบิกกรณีเหตุสมควรหน่วยบริการต้นสังกัดต้องเป็นผู้เบิกเท่านั้น
517กรณีที่ขอเบิกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอุบัติเหตุฉุกเฉินการขอเบิกกรณีนิ่ว หรือ ตาต้อกระจกไม่เข้าเกณฑ์ AE ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่บันทึกเป็นกรณี AE)
518กรณีการรับส่งต่อ เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้องกรณีรับส่งต่อจาก รพ.สงขลา (10745) หรือ รพ.หาดใหญ่ (10682) เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer ข้ามจังหวัด
519ประเภทการจำหน่ายเป็น transfer ไม่ระบุสถานพยาบาลที่ส่งต่อตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับส่งต่อ กรณีมีการส่งต่อ ต้องระบุสถานพยาบาลที่ส่งต่อ บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่
520เป็นข้อมูลที่เข้าเกณฑ์กรณีการรับส่งต่อผู้ป่วยนอก ( OP Refer )ให้บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเป็นกรณี OP Refer? แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
521รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่มีโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา?? (Cryptococcal meningitis) ? สิทธิ UC ต้องป็นผู้ป่วย HIV ? สิทธิ SSS ไม่ได้ระบุว่าจะต้องป็นผู้ป่วย HIVตรวจสอบรหัสโรคกรณีการรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่มีโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา (Cryptococcal meningitis) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่ ? สิทธิ UC ต้องป็นผู้ป่วย HIV ? สิทธิ SSS ไม่ได้ระบุว่าจะต้องป็นผู้ป่วย HIV
522รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันให้ตรวจสอบรหัสโรคกรณีกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
523รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
524รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกเคมีบำบัด? กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล หรือมะเร็งทั่วไปตรวจสอบรหัสโรคให้สอดคล้องกับการเบิก? กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล หรือมะเร็งทั่วไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
525รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกเคมีบำบัด กรณีมะเร็งตามโปรโตคอลตรวจสอบรหัสหัตถการให้สอดคล้องกับเบิก? กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
526สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีมะเร็ง ที่เข้ารับบริการก่อน 1 ก.ย 56ตรวจสอบวันที่รับบริการ ข้อมูลรับบริการก่อน 1 ก.ย 56 ให้ส่งเบิกตามระบบเดิมของสิทธิประกันสังคม
527รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกรังสีรักษา? กรณีมะเร็งตามโปรโตคอลตรวจสอบการให้รหัสโรค? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
528รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกรังสี? กรณีรักษามะเร็งตามโปรโตคอลตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
529รายการที่ขอเบิกรังสีรักษา? กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล? เป็นการให้บริการก่อน 1 ม.ค. 53ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง? หากเป็นการเข้ารับบริการก่อน 1 ม.ค 53 ให้เบิกเป็นกรณีการรักษาโรคมะเร็งทั่วไป
530มีการขอเบิกร่วมกันทั้งกรณีโรคมะเร็งทั่วไป และโรคมะเร็งตามโปรโตคอล?ตรวจสอบการขอเบิกเป็นกรณีโรคมะเร็งทั่วไปหรือมะเร็งในกลุ่มที่กำหนดโปรโตคอล บันทึกเบิกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
531ขอเบิกกรณีมะเร็งทั่วไป แต่ให้รหัสโรคเป็นมะเร็งตามโปรโตคอลที่กำหนดให้รักษาและเบิกเป็นโปรโตคอลเท่านั้นให้ตรวจสอบการให้รหัสโรค? หรือตรวจสอบว่าเป็นการขอเบิกกรณีโรคมะเร็งทั่วไปหรือมะเร็งตามโปรโตคอล แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
532เบิกกรณีมะเร็งตามโปรโตคอล? แต่บันทึกรหัสการเบิกจ่ายมากกว่า 1 กลุ่มโรคตรวจสอบรหัสรายการที่ขอเบิกมะเร็งตามโปรโตคอล สามารถเบิกได้ 1 กลุ่มโรคต่อการรักษาในแต่ละครั้ง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
533รายการที่ขอเบิกเคมีบำบัด? กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล? เป็นการให้บริการก่อน 1 ม.ค. 53ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง? หากเป็นการเข้ารับบริการก่อน 1 ม.ค 53 ให้เบิกเป็นกรณีการรักษาโรคมะเร็งทั่วไป
534รายการที่ขอเบิกเคมีบำบัด หรือ รังสีรักษา กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล? เป็นการให้บริการตั้งแต่ 1 มิ.ย 53 เป็นต้นไปตรวจสอบรายการที่ต้องการเบิกหากเป็นการเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย 53 เป็นต้นไป กรณีเคมีบำบัดให้เลือกรหัสเบิกที่ระบุ a,b? หรือ หากเป็นกรณีรังสีรักษาให้บันทึกรหัสเบิกให้ถูกต้อง?? แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
535รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกยา จ.2 (ATG,IVIG)การใช้ยา จ.2 (ATG,IVIG) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด? ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
536เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เบิกเป็นกรณีมะเร็งทั่วไป (ข้อมูลปีงบฯ 61 เป็นข้อมูลบริการ ถึง 31 มี.ค.61)ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด และ การบันทึกเบิกในหน้ามะเร็งกรณีอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้บันทึกเบิกเป็นมะเร็งทั่วไป
537เบิกชดเชยเกินจำนวน cycle /เม็ด ที่กำหนดในการรักษาตามโปรโตคอลตรวจสอบวันที่รับบริการ / การบันทึกจำนวนเม็ดยา ต้องไม่เกินจำนวนวันในรอบปีหรือวันที่รับบริการไม่เกินที่กำหนดในแต่ละ cycle
538รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอกให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอก และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
539รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอกให้ตรวจสอบรหัสโรคกรณีวินิจฉัยราคาแพง? Endoscope retrograde cholangio pancreatography (ERCP)??? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
540รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณี CMV Retinitis? ในผู้ติดเชื้อ HIVให้ตรวจสอบรหัสโรคกรณีCMV Retinitis? ในผู้ติดเชื้อ HIV และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
541กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ไม่ระบุหน่วยบริการหลักบันทึกรหัสหน่วยบริการหลักให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่
542กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer)? ไม่ระบุเลขที่ใบส่งต่อของต้นสังกัดบันทึกเลขที่ใบส่งต่อของต้นสังกัดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่
543กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งต่อบันทึกหน่วยบริการที่ส่งต่อ? แล้วส่งเข้ามาใหม่
544กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ในจังหวัด ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนดกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ในจังหวัด บันทึกได้เฉพาะ รพ.สงขลานครินทร์เท่านั้น
545กรณีที่ขอเบิก ไม่เข้าเกณฑ์กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer)ให้ตรวจสอบการบันทึก? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
546กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) แต่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
547รหัสหน่วยบริการหลักเป็นรหัสเดียวกับหน่วยบริการที่ให้การรักษาตรวจสอบการบันทึก? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
548จากการตรวจสอบสิทธิของ สปสช. ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer)ตรวจสอบการขอเบิก? ให้ไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือบันทึกขอเบิกในโปรแกรม eclaim ปกติ
549กรณีที่ขอเบิก หรือ รายการยาที่ขอเบิก เข้าเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสูง ผู้ป่วยนอกกรณีเข้าเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสูงผู้ป่วยนอก ให้บันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือหน้ามะเร็ง ( F5 ) และบันทึกรหัสยา,รหัสรังสีรักษา หรือ รหัสกรมบัญชีกลางในหน้า F8 ให้ถูกต้องครบถ้วน และจำนวนที่ขอเบิกในหน้า F4,F5 และ F8 ต้องเท่ากันเสมอ
550กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก? (OP Refer)? ไม่ระบุการใช้สิทธิ UC?ตรวจสอบการบันทึก? กรณีที่ต้องการเบิกชดเชยค่าบริการ? การใช้สิทธิ เลือก ใช้สิทธิ UC
551รหัสหัตถการไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่วแก้ไขรหัสหัตถการให้ตรงตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่วให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
552รหัสโรคไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่วแก้ไขรหัสโรคให้ตรงตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่วให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
553บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีการสลายนิ่วบันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
554บันทึกข้อมูลรหัสโรค? รหัสหัตถการ รหัสกรมบัญชีกลาง หรือ รหัสยา 24 หลัก ไม่ถูกต้อง / ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการ - บันทึกรหัสโรค? รหัสหัตถการ รหัสกรมบัญชีกลาง หรือ รหัสยา 24 หลัก บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง - กรณีที่มีการบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายสูงในหน้า F4,F5 บันทึกรหัสกรมบัญชีกลาง หรือ รหัสยาในหน้า F8 ให้ครบถ้วน - กรณีพบว่ารหัสย
555ค่าใช้จ่ายรวม กับค่าใช้จ่ายราย Item มียอดไม่เท่ากันเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการนำเข้าข้อมูล ขอให้กดปุ่ม ?รายการ? ในแต่ละ Item หน้าค่ารักษาพยาบาล แล้วกดบันทึกอีกครั้ง
556บันทึกเบิกจำนวนยามะเร็งและจำนวนเงินไม่ถูกต้องสอดคล้องกันตรวจสอบจำนวนเม็ดยาและจำนวนเงินที่ขอเบิกบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
557บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMLP54 แต่ไม่บันทึก Protocol ที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการรักษา Acute leukemia ต้องบันทึกเบิกตามโปรโตคอลที่กำหนด บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
558บันทึกเบิกมะเร็งตามโปรโตคอลไม่ถูกต้อง? ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดบันทึกเบิกให้ครบถ้วนตามโปรโตคอลที่กำหนด 1. ข้อมูลที่บันทึกเบิกเป็น cycle เดิมบันทึกเบิกให้ครบ cycle ก่อนจึงจะเริ่มตามโปรโตคอลใหม่ได้ 2. ข้อมูลที่เริ่มการรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 56 ให้บันทึกเบิกเป็น Visit แก้ไขการบันทึกเบิกแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
559ข้อมูลเบิกกรณี HD จำนวนที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับจำนวนวันนอน (LOS)ตรวจสอบการบันทึกจำนวนที่ขอเบิกกรณี HD หรือวันที่ admit /discharge แก้ไข/บันทึกให้ถูกต้อง สอดคล้องกับจำนวนวันนอน (LOS) แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
560รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกอุปกรณ์เพดานเทียมตรวจสอบรหัสโรค กรณีเบิกเพดานเทียมบันทึกรหัสโรคให้สอดคล้องกับข้อบ่งชี้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
561ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการ Cleft lip Cleft palateการบันทึกเบิกชดเชยค่าบริการกรณี Cleft palate ได้เฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการกับ สปสช.เท่านั้น
562ยาที่บันทึกเบิกไม่พบใน Drug Catalog ของหน่วยบริการนำเข้า Drug Catalog ของหน่วยบริการ ที่หน้าเวบdrug.nhso.go.th/DrugCode เมื่อข้อมูลยาผ่านการตรวจสอบแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
563ข้อมูลการเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็งไม่พบในระบบ CaPR Registryตรวจสอบรหัสโรค กรณีการรักษามะเร็งต้องดำเนินการลงทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Payment Register : CaPR) หน้าเวบ e-Claim ก่อน แล้วจึงส่งข้อมูลเบิกในโปรแกรม e-Claim กรณีผู้ป่วยรายเก่า ติดต่อ 0 2141 4200
564ประเภทยาในบัญชียาหลัก (ED) หรือยานอกบัญชียาหลัก(NED)? ที่บันทึกส่งไม่ตรงกับ Drug Catalog ที่ส่ง สปสช. เฉพาะสิทธิ UC หรือรูปแบบประเภทยาไม่ตรงตามที่ สปสช.กำหนด(ทุกสิทธิ)ตรวจสอบประเภทยา ในบัญชียาหลัก (ED) หรือยานอกบัญชียาหลัก(NED) ใน file? Drug Catalog ที่ส่ง สปสช. คอลัมน์ ISED APROVED แก้ไขให้ถูกต้องตรงกันแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง หรือตรวจสอบรูปแบบประเภทยาให้ถูกต้องตรงตามที่ สปสช.กำหนด
565บันทึกเบิกยา NED ผู้ป่วยนอกหรือ บันทึกเบิกยา NED Add on ผู้ป่วยใน? ไม่ระบุเหตุผลการใช้ยา EA-EF เฉพาะสิทธิ OFC และ LGO ยกเว้น ยา PA ที่มีการลงทะเบียนขอให้ยา PAตรวจสอบการบันทึกข้อมูลยา กรณีใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) ของผู้ป่วยนอก หรือ กรณีใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) Add on ผู้ป่วยใน ระบุเหตุผล? EA-EF บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง ยกเว้น ยา PA ที่มีการลงทะเบียนขอให้ยา PA
566ให้รหัสโรครองไม่ถูกต้อง กรณีการให้ยาเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา หรือไม่ได้บันทึกยาในกลุ่มมะเร็ง หรือรหัสรังสีรักษาตรวจสอบรหัสโรครอง กรณีการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดต้องมีรหัสโรค Z511 รังสีรักษา Z510 หรือตรวจสอบการบันทึกยามะเร็งกรณีเป็นการให้ยาเคมีบำบัด ตรวจสอบการบันทึกรหัสรังสีรักษา (RTX) กรณีรักษาด้วยรังสี บันทึกให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
567บันทึกรหัสรังสีรักษาไม่สอดคล้องกับชนิดของโรคมะเร็งตรวจสอบรหัสโรค หรือ รหัสรังสีรักษา กรณีรักษาโรคมะเร็งทั่วไปเลือกรหัสรังสีรักษาที่กำหนด RTX216 เท่านั้น(ไม่ใช่รหัสเบิกของมะเร็งโปรโตคอล)
568เบิกมะเร็งโปรโตคอลไม่ถูกต้อง คือต้องเป็นราย visit ตามระเบียบประกันสังคมเบิกมะเร็งโปรโตคอลต้องเป็นราย visit ตามระเบียบประกันสังคม
569กรณีสิทธิข้าราชการ/อปท. หน่วยบริการเอกชนไม่สามารถเบิกกับ สปสช.ได้สิทธิข้าราชการ/อปท. หน่วยบริการเอกชนไม่สามารถเบิกกับ สปสช.ได้
570Workingcode/Hospdrugcode เป็นค่าว่างให้ตรวจสอบ Workingcode/Hospdrugcode หากพบเป็นค่าว่างให้แก้ไขและส่งมาใหม่อีกครั้ง
571สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีเมทาโดนการเบิกเมทาโดน ให้ส่งระบบเดิมของประกันสังคม
572สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง,มะเร็งอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด ที่เข้ารับบริการก่อน 1 ม.ค.58ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ การเบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง,มะเร็งอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด OP ที่วันที่เข้ารับบริการ และ IP วันที่ Admit ตั้งแต่ 1ม.ค.58 เป็นต้นไป
573วันที่รับบริการเป็นวันที่ก่อนวันที่ประกาศใช้รายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.)ตรวจสอบวันที่รับบริการต้องเป็นวันเดียวกันหรือหลังวันที่ประกาศใช้รายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.)
574ข้อมูลประเภทยาและเวชภัณฑ์ (ฟิลด์ PRODUCTCAT ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.) ไม่ใช่ 1-5ข้อมูลประเภทยาและเวชภัณฑ์ (ฟิลด์ PRODUCTCAT ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.) ต้องมีค่า 1-5 เท่านั้น
575ไม่ใช่หน่วยบริการที่สามารถให้บริการอุปกรณ์รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการตัดเท้า?การเบิกรองเท้าเบาหวาน รหัส 8612, 8813, 8814 ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินรับรองเท่านั้น กรณีขอการรับรองให้ประสานไปที่ สปสช.เขต เพื่อตรวจประเมินรับรอง โดยเริ่มกับข้อมูลให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 59 เป็นต้นไป
576รหัสอุปกรณ์รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่บันทึกเบิก ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองของหน่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่บันทึกเบิกต้องเป็นรหัสที่หน่วยบริการผ่านการประเมินรับรองเท่านั้น กรณีขอการรับรองให้ประสานไปที่ สปสช.เขต เพื่อตรวจประเมินรับรอง โดยเริ่มกับข้อมูลให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 59 เป็นต้นไป
577บันทึกรหัสรังสีรักษาทั้งกรณีมะเร็งโปรโตคอลและมะเร็งทั่วไปตรวจสอบรหัสโรค หรือ รหัสรังสีรักษา บันทึกเบิกให้สอดคล้องกับการรักษาของโรคมะเร็งในครั้งนั้น? กรณีรักษาโรคมะเร็งทั่วไปเลือกรหัสรังสีรักษาที่กำหนด RTX216 เท่านั้น (ไม่ใช่รหัสเบิกของมะเร็งโปรโตคอล)
578บันทึกรหัสเบิกการจัดส่งยาทางไปรษณีย์แต่ไม่มีรายการยาหรือการเบิกค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา?ตรวจสอบกรณีการบันทึกรหัสเบิกการส่งยาทางไปรษณีย์ (DRUGP) ต้องมีการบันทึกข้อมูลยา หรือค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (หมวด 5) ให้ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีการจัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ
579บนทันทึกเบิกกรณีให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่บ้าน (Home Chemotherapy ) ไม่พบรหัสยามะเร็งตรวจสอบการบันทึกค่ายา กรณีให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่บ้านต้องบันทึกรายการยาให้ครบถ้วนทุกราย โดยไม่บันทึกเป็นยอดรวม แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
580กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีล้างไต/ฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน? แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8 ให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
581กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีรักษาโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื่อรา (Cryptococcal meningitis) แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกเบิกยา Cryto ในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรายการยารักษาโรค Cryptococcal meningitis ในหน้า F8 ให้ถูกต้องและส่งเข้ามาใหม่
582กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณี CMV Retinitis ในผู้ติดเช้า HIV แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกเบิกยา glanciclovir หรือ รหัสหัตถการในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรายการยา glanciclovir หรือรหัสหัตถการในหน้า F8 ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
583กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีการให้สารเมทาโดน แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกเบิกยาเมทาโดน ในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรายการยาเมทาโดนในหน้า F8 ให้ถูกต้องและส่งเข้ามาใหม่
584กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกรหัสหัตถการในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรหัสหัตถการในหน้า F8? ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
585กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) เบิกมะเร็งทั่วไปรังสีรักษา แต่ไม่มีการให้รหัสโรครองรังสีรักษา หรือการบันทึกเบิกรหัสรังสีรักษาในหน้า F5 หรือรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกรหัสโรครอง Z510 และรหัสรังสีรักษา RTX216 ในหน้า F5 และรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8
586กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีมะเร็งโปรโตคอลรักษาโดยยาเคมีบำบัด แต่ไม่มีการบันทึกเบิกยามะเร็งและรหัสหัตถการในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกยารายการมะร็งและรหัสหัตถการ ในหน้า F8 กรณีมะเร็งโปรโตคอลรักษาโดยยาเคมีบำบัด ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
587?กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) เบิกมะเร็งโปรโตคอลรังสีรักษา แต่ไม่มีการให้รหัสโรครองรังสีรักษา หรือการบันทึกเบิกรหัสรังสีรักษาในหน้า F5 หรือรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกรหัสโรครอง Z510 และรหัสรังสีรักษาในหน้า F5 และรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8
588กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer)ข้อมูลรับบริการก่อนปีงบประมาณ 2558 มีการเบิกกรณีการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางตามที่กำหนด ในหน้า Fข้อมูลการรับบริการก่อนปีงบประมาณ 2558 กรณีเบิกการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ ให้ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางตามที่กำหนดในหน้า F8 โดยจำนวนเงินที่ขอเบิกในหน้า F4 และ F8 ต้
589เบิกกรณี OP Refer แต่สถานะสิทธิการรักษาเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด ไม่มีการยอมรับการลงทะเบียนตรวจสอบสถานะสิทธิการรักษาเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด ไม่มีการยอมรับการลงทะเบียน ไม่สามารถเบิกกรณี OP Refer ได้
591กรณีที่ลงทะเบียนมะเร็งใน CaPR แต่บันทึกเบิกรหัส RTX ไม่สัมพันธ์กับประเภทของมะเร็งที่ลงทะเบียนไว้?ตรวจสอบการเบิกรหัสรังสีรักษาให้ตรงกับประเภทของมะเร็งที่ลงทะเบียนใน CaPR
592บันทึกเบิกกรณี Vascular Access แต่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ป่วย HDตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีบันทึกเลขบัตรประชาชนถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ป่วย HD ก่อนส่งข้อมูลเบิก (เบิกได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ)
593วันที่ทำหัตถการ Vascular Access ก่อนวันที่ลงทะเบียนผู้ป่วย HDตรวจสอบวันที่บันทึกข้อมูลเบิกกรณี Vascular Access วันที่รับบริการต้องเป็นวันที่ลงทะเบียน หรือหลังวันที่ลงทะเบียน HD
594เบิกรหัสรายการ Vascular access (HD0001 ? HD0005)รหัสรายการเดียวกันมากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดในปีงบประมาณตรวจสอบการบันทึกจำนวนครั้งในการขอเบิกรหัสรายการ Vascular Access ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
595หน่วยบริการบันทึกขอเบิกรหัสรายการ Vascular access ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ DMIS_HDตรวจสอบการบันทึกขอเบิกรหัสรายการ Vascular access?? ให้ถูกต้องตรงกับที่หน่วยบริการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ DMIS_HD แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่? หน่วยบริการเอกชนต้องลงทะเบียนในระบบ DMIS_HD ก่อนให้บริการ
596กรณีที่เบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการสำรองเตียง ( Z75REF)ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก บันทึกเบิกได้ตามเงื่อนไขที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการสำรองเตียงเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
597หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกเบิกได้เฉพาะสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเท่านั้นตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย กรณีเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อสามารถบันทึกเบิกในระบบโปรแกรม e-Claim ได้เฉพาะสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เท่านั้น
598กรณีที่บันทึกเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขของหน่วยบริการรับส่งต่อตรวจสอบการบันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บ (F1 กรณี OP) หรืออาการแรกรับ (F4 กรณี IP) ต้องเป็นการรับส่งต่อหรือ AE เท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
599การเบิกกรณี Palliatve Care สามารถบันทึกเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการต้นสังกัดเท่านั้นการจ่ายชดเชยกรณี Palliatve Care สามารถเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการต้นสังกัดเท่านั้น หากไม่ใช่ไม่สามารถเบิกกรณีนี้ได้
600กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ไม่ครบถ้วนต้องบันทึกข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ให้ครบถ้วน
601กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกไม่บันทึก ว/ด/ป ครั้งสุดท้ายของการมีประจำเดือนในช่อง LMPต้องบันทึกข้อมูล ว/ด/ป ครั้งสุดท้ายของการมีประจำเดือนในช่อง LMP ให้ถูกต้องครบถ้วน
602กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์? วันที่เข้ารับบริการก่อนวันสุดท้ายของการมีประจำเดือนให้ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ เทียบกับวันสุดท้ายของการมีประจำเดือนต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
603กรณีฝากครรภ์ครั้งแรก พบว่าอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์? ( เทียบจากวันเข้ารับบริการกับวันสุดท้ายของการมีประจำเดือน)กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามเงื่อนไข
604ไม่บันทึกข้อมูล ว/ด/ป ที่คลอดบุตรให้บันทึก ว/ด/ป ที่คลอดบุตรให้ถูกต้องครบถ้วน
605กรณีตรวจหลังคลอด? พบว่าวันเข้ารับบริการตรวจหลังคลอดก่อนวันคลอดบุตรให้ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ ต้องไม่ก่อนวันคลอดบุตร
606กรณีตรวจหลังคลอด พบว่าวันเข้าบริการตรวจหลังคลอด หลังวันคลอดบุตรมากกว่า 12 สัปดาห์?? ( เทียบจากวันคลอดบุตร)ให้ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ และวันคลอดบุตรต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
607กรณีส่งเสริมป้องกันโรคเลือกรายการที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับสิทธิเลือกรายการที่ขอเบิกให้ถูกต้อง? แล้วส่งเข้ามาใหม่
608กรณีส่งเสริมป้องกันโรค รายการที่ขอเบิกเป็นการให้บริการไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณให้ตรวจสอบรายการที่ขอเบิก?? หรือวันที่เข้ารับบริการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่ หรือ กรณีข้อมูลให้บริการตั้งแต่ปีงบ 55 ถึงปัจจุบันให้ส่งผ่าน OPPP Individual Data
609เบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรค? แต่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเข้ามากรณีส่งเสริมป้องกันโรค? ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
610รหัสโรค / รหัสหัตถการแพทย์แผนไทย บันทึกในหน้าผู้ป่วยในเท่านั้นตรวจสอบรหัสโรค/รหัสหัตถการที่ให้ กรณีรหัสโรค/รหัสหัตถการที่กำหนดในแพทย์แผนไทย บันทึกเบิกเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น
611เบิกกรณี Palliative Care บันทึกรหัสโรครอง(Sdx) ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคโรครอง (Sdx) กรณีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care)? Z515 ต้องเป็นโรคร่วม (Comorbility) เท่านั้น? แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
612บันทึกรหัสโรคหลักและรหัสหัตถการไม่ถูกต้องกรณีเบิก Methadoneกรณีเบิก Methadone ตามสิทธิประโยชน์ที่ สปสช.กำหนด ได้เฉพาะโรค Pdx = F11.2 ?ICD9=9425 เท่านั้น ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ หากไม่ตรงตามนี้ไม่สามารถเบิกกรณีนี้ได้
613เบิกกรณี Palliative Care ร่วมกับค่าใช้จ่ายสูงตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยระยะท้ายไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสูง (HC)ได้
614เบิกกรณี Palliative Care บันทึกวันที่เยี่ยมบ้านก่อนเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบวันที่เริ่มเยี่ยมบ้าน ดังนี้ 1. ข้อมูลปี 60 เยี่ยมก่อนวันที่ 1 ก.ค 59 ไม่สามารถบันทึกเบิกกรณีนี้ได้ 2. ข้อมูลปี 61 เยี่ยมก่อนวันที่ 1 เม.ย 60 ไม่สามารถบันทึกเบิกกรณีนี้ได้
615เบิกกรณี Palliative Care ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วตรวจสอบสิทธิ กรณีเสียชีวิตแล้วไม่สามารถบันทึกเบิกได้ หรือ ตรวจสอบวันที่ให้บริการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
616รหัสโรคไม่สอดคล้องกับประเภทการยุติการตั้งครรภ์ตรวจสอบรหัสเบิกกรณียุติการตั้งครรภ์และรหัสโรค แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
617รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับประเภทการยุติการตั้งครรภ์ตรวจสอบรหัสเบิกกรณียุติการตั้งครรภ์และรหัสหัตถการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามมาใหม่อีกครั้ง
618บันทึกรหัสเบิกยุติการตั้งครรภ์ อายุน้อยกว่า 8 ปีตรวจสอบวัน เดือน ปี เกิด แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีอายุไม่ถึง 8 ปี ไม่สามารถเบิกในรหัสยุติการตั้งครรภ์ได้
619เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ บันทึกรหัสเบิกยุติการตั้งครรภ์ หรือบันทึกรหัสบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรหน่วยบริการปฐมภูมิไม่สามารถเบิก กรณียุติการตั้งครรภ์รหัส AB001,AB002,AB003 หรือบันทึกรหัสบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (FP001,FP002)ได้
620ข้อมูลรับบริการ/จำหน่าย ก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 บันทึกเบิกกรณียุติการตั้งครรภ์ตรวจสอบวันรับบริการ หรือ วันจำหน่าย แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากรับบริการ/จำหน่ายก่อน 1 ตุลาคม 2560 ไม่สามารถเบิกการยุติการตั้งครรภ์ได้
621การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ข้อมูลเพศหรืออายุ ไม่สอดคล้องกับรหัสเบิกจ่าย (สิทธิ อปท./สิทธิ สปสช.)ตรวจสอบข้อมูลเพศหรืออายุ ให้สอดคล้องกับรหัสเบิกจ่าย
622การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ใช่สิทธิเจ้าตัว (สิทธิ อปท./สิทธิ สปสช.)เบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิ อปท.เบิกได้เฉพาะสิทธิเจ้าตัว
623การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว (สิทธิ อปท./สิทธิ สปสช.)ตรวจสอบการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี เบิกได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด
625รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ตรงตามกลุ่ม One Day Surgery ที่กำหนดตรวจสอบรหัสหัตถการ (ICD9) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่กลุ่ม One Day Surgery ที่กำหนด บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ
626ไม่ใช่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน One Day Surgeryบันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ
627บันทึกเป็นกรณี? One Day Surgery จำนวนวันนอนน้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า 24 ชั่วโมงตรวจสอบการบันทึก วันเวลา admit หรือ discharge? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีวันนอนน้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า 24 ชั่วโมง บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ
628บันทึกเป็นกรณี One Day Surgery แต่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีมีภาวะแทรกซ้อน บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ
629บันทึกเป็นกรณี One Day Surgery ประเภทการจำหน่ายไม่ใช่ 1 Improveตรวจสอบการบันทึกประเภทการจำหน่ายแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีประเภทการจำหน่ายไม่ใช่ 1 Improve? บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ
630ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ (อายุต่ำกว่า 35 ปี) บริการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตรวจสอบอายุของผู้รับบริการเฉพาะประชาชนไทย สิทธิ์ UC? ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
631ไม่ใช่ข้อมูลที่ให้บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim สำหรับหน่วยบริการเขต กทม./รัฐสังกัด สป.สธ.หน่วยบริการในเขต 13 ให้บันทึกเบิกในโปรแกรม BPPDS
632เคยได้รับการวินิจฉัยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง /ความเสียงโรคหัวใจตรวจสอบการบันทึกเบิกบริการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง /ความเสียงโรคหัวใจ มาก่อน
633บันทึกเบิกกรณี.ฝากครรภ์เกินจำนวนครั้งที่กำหนดการรับบริการและเบิกกรณีฝากครรภ์ไม่เกิน 5 ครั้ง/คน/ปีงบประมาณ
634กรณีการฝากครรภ์บันทึกเบิกการตรวจอัลตราซาวด์มากกว่า 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการการทำอัลตราซาวด์ กรณีการฝากครรภ์เบิกได้ 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์ ตัดรหัสหัตถการที่เกี่ยวข้องออกเพื่อรับค่าใช้จ่ายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
635บันทึกเบิกกรณีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันแต่ไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์?การเบิกกรณีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน เบิกได้ในหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น ตรวจสอบรหัสหัตถการ แก้ไขหรือตัดออกเพื่อรับค่าบริการกรณีอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
636บันทึกเบิกกรณีในการขัดและทำความสะอาดฟันไม่พบหัตถการที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการบันทึก หรือแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
637บันทึกข้อมูลเบิกกรณีฝากครรภ์หรือกรณีคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกเพศเบิกกรณีฝากครรภ์/คัดกรองมะเร็งปากมดลูกต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
638กรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 60 ปีตรวจสอบวัน เดือน ปี เกิด แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีอายุไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณไม่สามารถเบิกกรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้
639รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีตรวจคัดกรอง/ยืนยันมะเร็งปากมดลูกแก้ไขการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
640เบิกกรณีตรวจคัดกรอง/ยืนยันมะเร็งปากมดลูกมากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดตรวจสอบข้อมูลเบิกกรณี.ณีกรณีตรวจคัดกรอง/ยืนยันมะเร็งปากมดลูก สามารถเบิกได้ 1 ครั้ง/คน/ 5 ปีงบประมาณเท่านั้น
641กรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ไม่บันทึกผลการตรวจเซลล์วิทยาบันทึกผลการตรวจเซลล์วิทยา แล้วส่งขอรับค่าบริการใหม่อีกครั้ง แล้วส่งขอรับค่าบริการใหม่อีกครั้ง
642บันทึกข้อมูลตรวจคัดกรองมะเร็งไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกเบิกกรณีตรวจคัดกรองมะเร็ง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
643บันทึกเบิกกรณีการตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology? แต่ไม่พบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการ กรณีมีการเบิกการตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology ต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ด้วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่ได้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ไม่สามารถเบิกก
644อายุไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดกรณีการเบิกทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียนตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิดของผู้ป่วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีอายุน้อยกว่า 4 ปี หรือ มากกว่า 12 ปี ไม่สามารถเบิกทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียนได้
645หน่วยบริการบันทึกเบิกผ่านโปรแกรมตามที่กำหนดไม่ถูก กรณีบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 ? 12 ปีตรวจสอบข้อมูลเบิกกรณีบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 ? 12 ปี บันทึกส่งเบิกในโปรแกรมตามที่กำหนด (ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลที่ติด C นี้)
646อายุไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีการเบิกบริการเคลือบหลุมร่องฟัน (ฟันถาวร)ตรวจสอบการบันทึกวัน เดือน ปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือมากกว่า 12 ปีไม่สามารถการเบิกเคลือบหลุมร่องฟัน (ฟันถาวร) ได้
647อายุไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ สำหรับเด็กน้อยกว่า 4 ปี และมากกว่า 12 ปีเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ สำหรับเด็กตรวจสอบการบันทึกวัน เดือน ปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้งอายุ กรณีอายุน้อยกว่า 4 ปี หรือมากกว่า 12 ปีเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ สำหรับเด็กไม่ได้
648บันทึกเบิกกรณีเคลือบหลุมร่องฟัน(ฟันถาวร)ไม่ได้ระบุรหัสซี่ฟันตามที่กำหนดบันทึกรหัสซี่ที่กำหนด แก้ไขแล้วเข้ามาใหม่อีกครั้ง
649การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 0-1 ปี เบิกมากกว่า 6 ครั้งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 0-1 ปี เบิกได้ไม่เกิน 6 ครั้ง
650การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 2 ปี เบิกมากกว่า 2 ครั้งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 2 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
651การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 3 ปี เบิกมากกว่า 2 ครั้งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 3 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
652การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 4 ปี เบิกมากกว่า 2 ครั้งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 4 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
653การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุเกิน 4 ปีตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีมากกว่าอายุ 4 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
654รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิก FISH? (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH test? (Dual ?Color in situ hybridization? )? สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumabตรวจสอบรหัส ICD10 แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
655มีการเบิก FISH? (fluorescence in situ hybridization ) และ DISH (Dual ?Color in situ hybridization )? สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab ในครั้งเดียวกันมีการเบิกทั้ง FISH (fluorescence in situ hybridization ) และ? DISH (Dual ?Color in situ hybridization )? ไม่สามารถเบิกได้พร้อมกัน ตรวจสอบรายการและบันทึกเพียงรายการเดียว
656เบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ (DISH test ) สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab? ในช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 15 เมย.ถึง 30กย.62 ไม่สามารถเบิกได้การเบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ (DISH test ) ช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 15 เมย.ถึง 30 กย.62 ได้รับการจ่ายชดเชยจากระบบ จ.2 แล้ว ไม่สามารถเบิกได้อีก
657รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิกการตรวจยีน? mutation???? สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีการสั่งใช้ยา Imatinibตรวจสอบรหัส ICD10 แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
658มีการเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib ซ้ำซ้อนเบิกการตรวจยีน? mutation???? สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว (จ่าย 1 ครั้ง /ปีปฎิทิน ตามวันที่บริการ)
659มีการเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib) ในช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 1 มค.ถึง 30 กย.62 ไม่สามารถเบิกได้การเบิกการตรวจยีน? mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib) ช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 1 มค.ถึง 30 กย .62 ได้รับการจ่ายชดเชยจากระบบ จ.2 แล้ว ไม่สามารถเบิกได้อีก
660กรณีตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA Colon) ปี 2562 สิทธิ UC1. เป็นข้อมูลกรณีตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA Colon) ปี 2562? ที่มีวันรับบริการตั้งแต่วันที่ 1 มค.61 ? 25 กย. 62 2. มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการ (ตามไฟล์แนบ)
661กรณีผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ กรณี มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด (Rejection)กรณีที่ heart transplantมี rejection แยกเป็น 2 กรณี 1. ในกรณีที่ทำผ่าตัด heart transplant แล้วมีการ rejection หรือ failure ใน admission เดียวกันกับการผ่าตัด DRG V5 2.? ในกรณีที่มา admit ใหม่เพื่อรักษา heart rejection หรือ failure DRG V5
662ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด กรณีการเบิก FISH? (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual ?Color in situ hybridization )? สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab?การเบิก FISH? (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual ?Color in situ hybridization )? สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab? จะต้องเป็นหน่วยบริการตามที่กำหนดเท่านั้น
663บันทึกรหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีบริการฝากครรภ์ และการตรวจอัลตราซาวด์ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการกรณีบริการฝากครรภ์ และการตรวจอัลตราซาวด์ แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
664ระบุผลตรวจไม่ถูกต้อง กรณีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testตรวจสอบการบันทึกผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธี HPV DNA Test กรณี ไม่เท่ากับ HPV Type Non 16/18 ไม่สามารถเบิกกรณีนี้ได้ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology โดยระบุผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ไม่เท่ากับ HPV Type Non 16/18
665หน่วยบริการไม่อยู่ในกลุ่มที่กำหนด กรณีเบิก HPV DNA Test และ LIQUID TESTการเบิก HPV DNA และ LIQUID TEST ต้องเป็นหน่วยบริการที่ที่มีศักยภาพในการตรวจ เท่านั้น
666รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีเบิกบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 ? 12 ปีตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีการเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
667รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีเบิกบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 ? 12 ปีตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีการเบิกบริการเคลือบหลุมร่องฟัน(ฟันถาวร)? แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
668ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด กรณีการเบิกการตรวจยีน? mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinibการเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib จะต้องเป็นหน่วยบริการตามที่กำหนดเท่านั้น
669เบิก FISH? (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual ?Color in situ hybridization ) สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab มากกว่า 2 ข้าง/คน/ชีวิตการเบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual ?Color in situ hybridization ) เบิกได้ 2 ข้าง/คน/ชีวิต เท่านั้น
670เบิกกรณี paliative care ไม่บันทึกวันที่เยี่ยมบ้าน หรือเบิกกรณี ANC ไม่มีวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้า F6 บันทึกวันที่เยี่ยมบ้าน หรือ วันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย ตามเงื่อนไขที่ขอเบิกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
671กรมวิทยาศาสตร์เบิก HPV DNA Test ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งต่อการเบิก HPV DNA Test? ของกรมวิทยาศตร์ต้องระบุหน่วยบริการที่รับส่งต่อมา บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
672บันทึกข้อมูลให้บริการกรณีส่งเสริมป้องกันโรค ก่อนวันที่กำหนดให้เบิกจ่ายตรวจสอบเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีส่งเสริมป้องกันโรคตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด ในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ แก้ไขเข้ามาใหม่ หรือ ยกเลิกการเบิกจ่ายกรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
673วันที่ส่งตรวจ Liquid base cytology ก่อนวันที่ตรวจคัดกรอง HPV DNAตรวจสอบวันที่บันทึกข้อมูลเบิกกรณี Liquid base cytology ต้องตรวจหลังการตรวจคัดกรอง HPV DNA แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งมาใหม่ กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ไม่สามารถเบิกได้
674หน่วยบริการที่ตรวจ HPV DNA Test เป็นหน่วยบริการเดียวกับหน่วยบริการที่ส่งต่อ (Hrefer in)ตรวจสอบการบันทึกหน่วยบริการที่ส่งต่อ (Hrefer in) ต้องไม่ใช่หน่วยบริการที่ตรวจ HPV DNA Test แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
675ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพการให้บริการฝ?งเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ?ากรณีไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพไม่สามารถเบิกได้ หากประสงค์เข้าร่วมบริการติดต่อ สปสช.เขตตามพื้นที่ของหน่วยบริการ
676รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีบริการฝังเข็มตรวจสอบรหัสโรค หรือรหัสหัตถการ บันทึกให้ถูกต้องตามการให้บริการและเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
677เบิกบริการฝังเข็ม ไม่ได้บันทึกค่า Barthel ADL Indexตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเบิกบริการฝังเข็มต้องบันทึกค่า Barthel ADL Index เข้ามาด้วย บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
678เบิก on top ค่าบริการฝังเข็มของ แต่ให้บริการไม่ครบ? 20 ครั้งในหน่วยบริการเดียวกันการเบิก on top ค่าบริการฝังเข็มของผู้ป่วยแต่ละราย สามารถเบิกได้เมื่อให้บริการครบ 20 ครั้งในหน่วยบริการเดียวกัน หากให้บริการไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไม่สามารถเบิกได้
679บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยมะเร็งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER และมีการเบิกยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ต้องเป็นการรักษาโรคมะเร็งเท่านั้น แก้ไขรหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
680บันทึกเบิกกรณีการรักษาโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม แต่เป็นข้อมูลบริการก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64กรณีการรักษาโรคมะเร็งก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64 ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไขเดิม โดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
681บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER หรือ R9OPFS แต่ไม่มีรายการ Free Schuduleตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีเบิกการรักษาโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม หรือบริการในเขต 9 นครราชสีมา (รหัสโครงการพิเศษ CANCER หรือ R9OPFS) ต้องบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายตามรายการ Free Schedule แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
682บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งกรณีการรักษาโรคมะเร็งและบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER จะต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามที่ สปสช.กำหนดเท่านั้น หากไม่ใช่การรักษาโรคมะเร็งไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
683บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER และเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer?กรณีเบิกการรักษาโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม (รหัสโครงการพิเศษ CANCER) ไม่ต้องบันทึกเงื่อนไขการเรียกเป็น OP Refer (เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น A E หรือ N ) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
684เบิกยา Opioid แต่เป็นบริการข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำของผู้ป่วยการเบิกยา Opioid เบิกได้เฉพาะกรณีให้บริการภายใน CUP หรือในจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการประจำเท่านั้น กรณีข้ามจังหวัดไม่สามารถเบิกได้ แก้ไขให้ถูกต้องโดยเอารายการยา Opioid ออก บันทึกเบิกตามเงื่อนไขที่ให้บริการแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
685ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพจัดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพจัดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ ไม่สามารถเบิกค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจได้ เอารหัสเบิก SpecC ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดค่าบริการอื่นๆ ที่ยังไม่จัดหมวดออก แล้วส่งเบิกตามเงื่อนไขอื่นๆ ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
686เบิกค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ แต่ไม่ใช่ผู้ป่วย NCDsตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค กรณีเบิกค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจจะต้องเป็นผู้ป่วย NCDs เท่านั้น แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
687ไม่ใช่หน่วยบริการขึ้นทะเบียนหน่วยร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ่ไม่ใช่หน่วยบริการขึ้นทะเบียนหน่วยร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกค่าฉีดยา พ่นยา ค่าทำแผล ใส่สายกระเพาะปัสสาวะ หรือ สายสวนปัสสาวะได้ หากต้องการเบิกค่าจ่ายอื่นๆ ตัดรายการ?.ออก ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
688เบิกค่าบริการเยี่ยมบ้านมากกว่า 1 ครั้งต่อวันในผู้ป่วยรายเดียวกันการเบิกค่าบริการเยี่ยมบ้านเบิกได้ 1 ครั้ง/คน/วันเท่านั้น หากต้องการเบิกค่าจ่ายอื่นๆ ตัดรายการเยี่ยมบ้านออก ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
689เบิกค่าบริการเยี่ยมบ้าน แต่ไม่ใช่หน่วยบริการเดิมที่ออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยรายนี้การเบิกค่าบริการเยี่ยมบ้าน จะต้องเป็นการออกเยี่ยมของหน่วยบริการเดิมเท่านั้น หน่วยบริการอื่นไม่สามารถเบิกซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการเดิมได้ หากต้องการเบิกค่าจ่ายอื่นๆ ตัดรายการเยี่ยมบ้านออก ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
690มีการเบิกบริการการเยี่ยมบ้านมากกว่า 10 รายต่อวันตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก แก้ไขมาให้ถูกต้อง กรณีเยี่ยมมากกว่า 10 รายต่อวันจริง ให้อุทธรณ์มาเป็นรายกรณี
691มีการเบิกบริการการเยี่ยมบ้านต่างประเภทการเยี่ยมในรายเดียวกันตรวจสอบประเภทกลุ่มที่เยี่ยมบ้าน แก้ไขมาใหถูกต้องตามกลุ่มของผู้ป่วย แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง (ไม่สามารถเบิกต่างกลุ่มในผู้ป่วยรายเดียวกันได้)
692เบิกยา opioids แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพฯ ตามที่ สปสช.กำหนดตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเบิกยา opioids ต้องเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพฯ ตามที่ สปสช.กำหนด กรณีไม่อยู่ในรายชื่อไม่สามารถเบิกได้ หากต้องการเบิกกรณีอื่นๆให้เอารายการยาออกแล้วส่งเข้ามาใหม่
693หน่วยบริการ HD บันทึกเบิกกรณีการทำเส้น (Vascular access) ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดหน่วยบริการ HD บันทึกเบิกกรณีการทำเส้น (Vascular access) ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD ด้วยทุกครั้ง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
694บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายกรณีบริการของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดการบันทึกเบิกกรณีบริการของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ NurseC ด้วยทุกครั้ง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
695เบิกรายการ T1DM , GDM และ PDM มาใน visit เดียวกันรหัสรายการขอเบิกกรณี T1DM , GDM และ PDM ไม่สามารถเบิกรวมในรายการเดียวกันได้ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
696อายุไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดกรณีบริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิดของผู้ป่วย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีอายุน้อยกว่า 3 ปี หรือ มากกว่า 12 ปี ไม่สามารถเบิกกรณีบริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติได้
701สิทธิประกันสังคมเบิกกรณี รักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY แต่รหัสโรคและรหัสหัตถการ ไม่สัมพันธ์ และไม่บันทึก SRTSSS ในบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดหมวด-
702สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีทำหมัน แต่ รพ.ที่รักษา ไม่ใช่ สถานพยาบาลที่ตามบัตรรับรองสิทธิฯ (Main Contractor) หรือ สถานพยาบาลเครือข่าย (Sub contractor)2.? ในกรณีที่มา admit ใหม่เพื่อรักษา heart rejection หรือ failure DRG V5
703สิทธิประกันสังคม บันทึกข้อมูลเบิกกรณีมะเร็งไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดกรณีเบิกมะเร็งโปรโตคอล ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิกหน้า F5 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน กรณีเบิกมะเร็งอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด ตรวจสอบการบันทึกเบิกจำนวนเงิน หน้า F5 (กรณีผู้ป่วยนอก) หรือ หน้า? F4 (กรณีผู้ป่วยใน) บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
704กรณีสิทธิประกันสังคม ส่งเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ส่งเบิกผ่านโปรแกรมของ สปสช.ตรวจสอบข้อมูลการเบิกต้องตรงตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ส่งเบิกผ่านโปรแกรม E-Claim หรือแก้ไขข้อมูลที่ขอเบิกให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
705กรณีสิทธิประกันสังคม เบิกรายการอุปกรณ์ที่มีมากกว่า 1 ระดับ เบิกระดับอื่น แต่ไม่เบิกระดับแรกตรวจสอบการบันทึกเบิกรายการอุปกรณ์ให้ถูกต้อง กรณีรายการอุปกรณ์ที่มีมากกว่า 1 ระดับ ต้องเบิกระดับแรกด้วยจึงจะสามารถเบิกระดับอื่นได้
706มะเร็งโปรโตคอลแต่บันทึกเบิกเป็นกรณีมะเร็งทั่วไปตรวจสอบการให้รหัสโรค เบิกกรณีมะเร็งทั่วไป ต้องเป็นมะเร็งที่ไม่กำหนดโปรโตคอลเท่านั้น แก้ไขรหัสโรค หรือการเบิกให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
707เบิกยา? rt-PA รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการ ไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค หรือรหัสหัตถการกรณีเบิกยา rt-PA ในผู้ป่วย? Stroke หรือ STEMI แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
708เบิกยา Streptokinase หรือ TNK-tPA? รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการ ไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค หรือรหัสหัตถการกรณีเบิกยา Streptokinase หรือ TNK-tPA ในผู้ป่วย STEMI แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
709บันทึกเบิกยาละลายลิ่มเลือดมากกว่า 1 รายการตรวจสอบการบันทึกเบิกยา Streptokinase หรือ rt-PA หรือ TNK-tPA ในผู้ป่วย Stroke/STEMI สามารถเบิกได้ 1 รายการเท่านั้น แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
710บันทึกเบิกยาละลายลิ่มเลือด (Stroke/STEMI) ที่ให้บริการก่อน 15 ก.ค 59ตรวจสอบวันรับบริการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ ส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim ได้เฉพาะข้อมูลรับบริการตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค 59 เป็นต้นไปเท่านั้น
711สถานพยาบาลที่รักษาไม่ตรงกับสถานพยาบาลในฐานสำนักงานประกันสังคมกรณี สสจ.หรือ สสอ.ไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้
712บันทึกรหัสเบิกการตรวจร่างการ แต่รหัส ICD10 ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิกกรณีตรวจสุขภาพในบริการอื่นที่ไม่จัดหมวด แก้ไขรหัสโรคหลัก (Pdx) .ให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
713บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการตรวจร่างกายไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบกรณีเบิกการตรวจร่างกาย ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ SSSCHU และรหัสเบิก CUD001-CUD005 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดบริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
714บันทึกเบิกกรณีตรวจร่างกายไม่ตรงตามช่วงอายุที่กำหนด?ตรวจสอบสิทธิประโยชน์กรณีตรวจร่างกายสามารถเบิกได้ตามรายการและช่วงอายุที่กำหนดเท่านั้น
715จำนวนครั้งในการเบิกกรณีตรวจร่างกายมากกว่าสิทธิประโยชน์ที่กำหนดตรวจสอบรายการตรวจร่างกายที่บันทึกเบิก สามารถเบิกได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดต่อปีตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดเท่านั้น
716สถานพยาบาลที่บันทึกเบิกกรณีการตรวจร่างกายไม่ใช่สถานพยาบาลหลัก( Main Contractor)การตรวจร่างกายบันทึกเบิกได้เฉพาะสถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) เท่านั้น
717บันทึกเบิกสิทธิทุพพลภาพ ไม่ใช่สถานพยาบาลของรัฐสถานพยาบาลเอกชน ไม่สามารถบันทึกเบิกกรณีทุพพลภาพผ่านระบบโปรแกรม e-Claim
718ข้อมูลสิทธิทุพพลภาพ ที่ให้บริการ/จำหน่ายก่อน 1 ม.ค 61ตรวจสอบวันที่รับบริการ/จำหน่าย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีให้บริการ/จำหน่ายก่อน 1 ม.ค 61 ส่งเบิกตามระบบเดิม
719ข้อมูลการเบิกของ รพ.จุฬาภรณ์ บันทึกข้อมูลเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคและรหัสหัตถการ แก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง กรณีทำหัตถการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ให้บันทึกผ่านโปรแกรมของ สปสช. ขอให้ส่งเบิกในระบบเดิม
720เบิกกรณีการรักษามะเร็งนอกโปรโตคอล แต่เป็นข้อมูลรับบริการก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560ข้อมูลที่รักษาก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ไม่สามารถเบิกกรณีการรักษามะเร็งนอกโปรโตคอลได้
721หน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลขอยกเลิกข้อมูล?แจ้งเพื่อทราบ
722กรณีรักษานอกโปรโตคอล ไม่สามารถบันทึกรหัสยาในโปรโตคอลได้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษาโรคมะเร็งที่กำหนดโปรโตคอล หากรักษานอกโปรโตคอลให้บันทึกเป็นรหัส Non Protocol แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
723บันทึกเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล ข้อมูลรักษาตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 62 ให้บันทึกตามเงื่อนไขโปรโตคอล 20 ชนิด Update โปรแกรม e-Claim Version 2.10 เป็นต้นไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
724บันทึกเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็งนอกโปรโตคอล (Non Protocol) รหัสโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค กรณีเบิก Non Protocol รหัสโรคต้องเป็นมะเร็งในกลุ่มโปรโตคอล แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่อีกครั้ง
725สถานพยาบาลที่บันทึกเบิกไม่ตรงกับสถานพยาบาลที่รักษากรณีการตรวจคัดกรองโควิท 19กรณีการตรวจคัดกรองโควิทต่างด้าว สิทธิประกันสังคม สถานพยาบาลที่ตรวจต้องเป็นสถานพยาบาลที่บันทึกเบิกเท่านั้น
726ไม่ใช่สถานพยาบาลที่กำหนดให้เบิกกรณี Home Isolation หรือ community Isolation ผ่านโปรแกรม e-Claim ของ สปสช.กรณี Home Isolation หรือ community Isolation บันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-claim เฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิคชุมชนอบอุ่น และ รพสต.เท่านั้น สถานพยาบาลอื่นเบิกผ่านโปรแกรม สกส.
727ข้อมูลบริการ HI / CI ของ รพสต. สิทธิประกันสังคม ไม่สามารถเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้ข้อมูลบริการ HI /CI ของ รพสต. ให้ รพ.แม่ข่าย เบิกกับสำนักงานประกันสังคม
750บันทึกประเภทการให้บริการ (OPTYPE) ไม่สอดคล้องกับรูปแบบเครือข่ายของหน่วยบริการ (Model)ตรวจสอบการบันทึกประเภทการให้บริการ (OPTYPE) ต้องสอดคล้องกับรูปแบบเครือข่ายของหน่วยบริการ (Model) เช่น OPTYPE=9 จะต้องเป็นหน่วยบริการ Model 5 เท่านั้น
751บันทึกรายการแพทย์แผนไทย แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย หรือเบิกรายการแพทย์แผนไทย ร่วมกับบริการอื่นๆตรวจสอบศักภาพหน่วยบริการ หากไม่ใช่หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย หรือเบิกรายการแพทย์แผนไทย ร่วมกับบริการอื่นๆ ไม่สามารถเบิกได้
752เป็นหน่วยบริการที่ไม่สามารถเบิกกรณีสิทธิผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (Stateless) ได้กรณีไม่ใช่หน่วยบริการตามที่กองเศรษฐกิจฯ กำหนดให้เบิกกรณีผู้มีปัญหาและสิทธิ (Stateless) ไม่สามารถเบิกผ่านโปรแกรม eclaim ได้
753ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (Stateless) ข้อมูลรับบริการไม่อยู่ในช่วงที่สามารถเบิกผ่านระบบของ สปสช. ได้ข้อมูล OP รับบริการก่อน 1 มกราคม 2565 หรือข้อมูล IP จำหน่ายก่อน 1 มกราคม 2565 ส่งข้อมูลเบิกผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข
754ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (Stateless) ส่งเบิกไฟล์ไม่ถูกต้องข้อมูลที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 กค. 2565 แก้ไขเลือกสิทธิประโยชน์เป็น STP ส่งเบิกมาในไฟล์ STP เท่านั้นไม่สามารถส่งเบิกในไฟล์ UCS ได้
800รหัสโรครองใช้ไม่ได้ (ผิดหลักการให้ ICD10)ตรวจสอบการให้รหัสการวินิจฉัยโรคหลักให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้รหัสแล้วส่งเข้ามาใหม่
801รหัสโรคไม่สอดคล้องกับเพศ(โรคที่เป็นเฉพาะเพศ เช่น มะเร็งรังไข่)ตรวจสอบรหัสโรคหรือเพศผู้ป่วย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
802รหัสโรครอง ( Sdx.) ไม่สอดคล้องกับอายุตรวจสอบการวินิจฉัยและวันเดือน ปี เกิด หรืออายุ ให้สอดคล้องกับการวินิจฉัย
803รหัสการวินิจฉัยอื่นซ้ำกับโรคหลักตรวจสอบรหัสการวินิจฉัยโรคหลักและโรครอง แก้ไขไม่ให้มีรหัสซ้ำซ้อน แล้วส่งเข้ามาใหม่
804รหัสหัตถการใช้ไม่ได้ ( ผิดหลักการให้ ICD9 )ตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
806รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับเพศตรวจสอบหัสหัตถการหรือเพศผู้ป่วย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
807รหัสหัตถการ 9672 ต้องมีระยะเวลาการ admit ไม่น้อยกว่า 96 ชม.ตรวจสอบวันที่/เวลา การเข้ารับบริการ-จำหน่าย? ต้องไม่น้อยกว่า 96 ชม. แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
808รหัสโรค Anaemia in neoplasms ไม่มีหัตถการให้เลือดตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีให้รหัส D630 ต้องมีหัตถการให้เลือด หากไม่มีการให้เลือด ให้เลือกประเภทโรครองเป็น Other
809ให้รหัสโรคเกร็ดเลือดต่ำ ร่วมกับรหัสโรค Dengue hemorrhagic fever? ไม่มีรหัสหัตถการให้เกร็ดเลือดตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีให้รหัส Pdx = A91หากไม่มีรหัสหัตถการให้เกร็ดเลือด 99.05 ไม่สามารถให้รหัสโรครอง Sdx = D69.- ได้
810ให้รหัสประเภทโรคเบาหวานไม่สอดคล้องกับอายุตรวจสอบการให้รหัสโรคเบาหวานกรณีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ไม่สามารถให้รหัส Pdx or Sdx = E10.-ได้ แก้ไขรหัสโรคเบาหวานให้เหมาะสมกับอายุแล้วส่งเข้ามาใหม่
811?ให้รหัส Hyperglycemia ร่วมกับรหัสโรคเบาหวานตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีโรคเบาหวาน ไม่สามารถให้ร่วมกับรหัส Hyperglycemia (R739) ได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
812ให้รหัสโรคไตวายเฉียบพลันร่วมกับรหัสโรคไตวายเรื้อรังตรวจสอบการให้รหัสโรค โรคไตวายเฉียบพลัน N17-ไม่สามารถให้ร่วมกับโรคไตวายเรื้อรัง N185 ได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
813ให้รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับกรณีการคลอดปกติตรวจสอบการให้รหัสโรคหรือรหัสหัตถการ กรณีการคลอดปกติ (O80.0) ไม่สามารถให้ร่วมกับหัตถการ 86.22 ได้ แก้ไขรหัสโรค หรือรหัสหัตถการให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
814ให้รหัสโรคไม่สัมพันธ์กับกรณีผู้บริจาคไตตรวจสอบการให้รหัสโรคให้สัมพันธ์กับกรณีผู้บริจาคไต (Z524)
815ผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไต มีการเรียกเก็บค่าบริการพยาบาลซ้ำซ้อนกับระบบ HDตรวจสอบการเบิกกรณีผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไต HD ให้เบิกค่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับ HD ในโปรแกรมที่กำหนด (HD/DMISHD) เท่านั้น
816บันทึกรหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีการเบิกวัคซีนพิษสุนัขบ้าตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค (ICD10) กรณีการเบิกวัคซีนพิษสุนัขบ้า แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
817บันทึกเบิกกรณี CRRT (Continuous Renal Replacement Theraphy) รหัสโรค รหัสหัตถการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดกรณีเบิกรหัส CRRT1, CRRT2 หรือ 71642, 71643? ต้องเป็นผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤติเท่านั้น หากไม่ใช่ไม่สามารถเบิก 2 รหัสนี้ได้ ตรวจสอบรหัสโรค และรหัสหัตถการ แก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
818บันทึกเบิกกรณี CRRT (Continuous Renal Replacement Theraphy) มากกว่าจำนวนที่กำหนดกรณีเบิกรหัส CRRT1 หรือ 71642 เบิกได้ 1 วันต่อการเข้ารับบริการ?? แก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
819ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพ กรณีบริการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) สำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤตกรณีที่หน่วยบริการให้การรักษาจริงให้ส่งเอกสารอุทธรณ์ มาที่ สปสช. เพื่อยืนยัน
820บันทึกเบิกกรณี CRRT (Continuous Renal Replacement Theraphy) รหัส CRRT1 และ CRRT2 รวมกันเกินจำนวนวันนอน (LOS)ตรวจสอบการบันทึกรหัส CRRT1 และ CRRT2 รวมกัน จำนวนที่เบิกต้องไม่เกินวันนอน (LOS) แก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
831HN ตรงกับรายที่เคยส่งแล้ว แต่วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกันตรวจสอบ HN หรือวันเดือนปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
832เป็นสิทธิที่ไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม (e-claim) ของ สปสช. ได้เบิกตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามสิทธิของผู้ป่วย
833มีสิทธิเบิกส่วนต่าง แต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษกรณีมีสิทธิเบิกส่วนต่าง ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษให้ถูกต้องตามประเภทที่ขอเบิก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
834กรณีเบิกส่วนต่างค่าทำฟันของสิทธิประกันสังคมจากสิทธิข้าราชการ ไม่สามารถเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงได้การเบิกส่วนต่างค่าทำฟันของสิทธิประกันสังคม จากสิทธิข้าราชการให้สำรองจ่ายแล้วเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
835ผู้มีสิทธิถูกระงับสิทธิเบิกจ่ายตรงโดยกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายได้ไม่สามารถส่งเบิกได้ ผู้มีสิทธิต้องสำรองจ่ายและนำใบเสร็จเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ติด C เลือกเป็นไม่ใช้สิทธิแล้วส่งเข้าระบบอีกครั้ง
840การตรวจคัดกรอง Covid19 เชิงรุกไม่ระบุเลขที่หนังสือที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้า F1 กรณีการตรวจคัดกรอง Covid19 เชิงรุก กรุณาบันทึกเลขที่หนังสือที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในช่องเลขที่ใบ ?เลขที่ใบรับส่งต่อ? และบันทึกรับจาก สสจ.ที่อนุมัติ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
841สถานะหน่วยบริการที่ไม่สามารถเบิกค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract) ได้การเบิกค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract) รหัสโครงการพิเศษ HOSPIQ ต้องเป็นหน่วยรับส่งต่อทั่วไป และรับส่งต่อเฉพาะด้านโควิท ของ สปสช.เท่นนั้น
842เบิกค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract) HOSIQ? แต่เป็นผู้ป่วย Covid19ตรวจสอบรหัสโรค กรณีมีการติดเชื้อ Covid10 (U071) ให้บันทึกเป็นกรณีการรักษาโดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ HOSPIQ และไม่เบิกค่าห้องรหัส COVR04 แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
850กรณีอุบัติเหตุ แต่ไม่มีวันที่และเวลาเกิดอุบัติเหตุบันทึกวันที่และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุให้ถูกต้อง? แล้วส่งเข้ามาใหม่
851วันที่เกิดอุบัติเหตุก่อน admit 28 วันขึ้นไป หรือหลังวัน Admitตรวจสอบและบันทึกวันที่และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุให้ถูกต้อง? แล้วส่งเข้ามาใหม่
852กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาพยาบาลในรหัส 58001 และ 58020 ภายในวันเดียวกันตรวจสอบการบันทึกเบิก รหัส 58001 และ 58020 ในวันเดียวกันสามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียว แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
853กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาพยาบาลในรหัส 58101,58102,58130,58131 และ 58201 ภายในวันเดียวกันตรวจสอบการบันทึกเบิก รหัส 58101,58102,58130,58131 และ 58201 ในวันเดียวกันสามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียว แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
854รหัสเบิก 6207 และ 2011 เบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้นตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6207 และ 2011 เบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
855เบิกรหัส 6207 ร่วมกับรหัส 6206ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6207 และ 6206 ไม่สามารถเบิกพร้อมกันใน visit เดียวกันได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
856เบิกรหัส 6207 ร่วมกับการบันทึกรหัส project code KTLGODตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6207 ค่าเตรียมและผ่าตัดนำไตออกจากจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต ไม่สามารถเบิกร่วมกับ project code KTLGOD ซึ่งใช้กรณีผู้บริจาคมีชีวิตได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
857เบิกรหัส 6206? หรือ 6207? ร่วมกับรหัส 5601?ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6206 หรือ 6207 ไม่สามารถเบิกร่วมกับรหัส 5601 ใน visit เดียวกันได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
858ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะ รับบริการก่อน 1 ตุลาคม 2559ตรวจสอบวันรับบริการ กรณีการปลูกถ่ายอวัยวะก่อน 1 ตุลาคม 2559 ไม่สามารถบันทึกเบิกได้ (อุทธรณ์เป็นเอกสารเป็นรายๆ)
888กรณีขออุทรณ์ไม่พบข้อมูลอ้างอิงในฐานของ สปสช.ให้ติดต่อ สปสช. ส่วนกลาง
889เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถอุทธรณ์ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิด Global Budget ของ สปสช.ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการอุทธรณ์ต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจาก สปสช. เป็นกรณี Appeal nhso แล้ว ดาวน์โหลดผ่านเมนู Appeal ส่งเข้ามาอีกครั้ง
890ผู้ป่วยสิทธิว่าง (PUC) ไม่สามารถบันทึกเบิกได้ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยสิทธิว่าง (PUC) ของ รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ ไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านระบบ e-Claim ได้
891ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจปีงบประมาณ 2558 เบิกในระบบ OP/IP ปกติตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ ข้อมูลรับบริการ/จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 57 ให้บันทึกเบิกเป็นกรณี OP/IP ปกติ โดยไม่ต้องบันทึกเบิกในหน้า F4
892การอุทธรณ์ (Appeal) ข้อมูล OP Refer กรณีเปลี่ยนเงื่อนไขการเรียกเก็บ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดการอุทธรณ์ (Appeal) ข้อมูล OP Refer กรณีเปลี่ยนเงื่อนไขการเรียกเก็บ แก้ไขข้อมูล OP Refer ก่อน โดยขยับวันที่รับบริการไม่ให้ตรงกับข้อมูลที่จะส่งเบิกใหม่ และเลือกไม่ใช้สิทธิ เมื่อข้อมูล OP Refer ที่ Appeal ผ่านแล้วจึงบันทึกข้อมูลที่ต้องการเบิกเข้ามาใหม่อีกคร
893กรณีอุทธรณ์ (Apeal) หน่วยบริการที่รักษาไม่ตรงกับข้อมูลเดิมตรวจสอบการตั้งค่าหน่วยบริการ กรณีการอุทธรณ์ (Appeal) หน่วยบริการที่รักษาต้องเป็นหน่วยบริการเดิมกับข้อมูลตั้งต้น
894โครงสร้างข้อมูลอุทธรณ์ไม่ถูกต้องตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์ ต้องเป็นไฟล์ appeal เท่านั้น ดำเนินการแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
895ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกได้
896ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ STP ไม่สามารถเบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ส่งข้อมูลเบิกผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข
897เลือกสิทธิประโยชน์ที่ขอเบิกไม่ถูกต้อง กรณีสิทธิอื่นที่ขอกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิอื่นที่ขอเบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เลือกสิทธิประโยชน์ เป็น UC แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
898สิทธิหลักประกันสังคม ไม่สามารถเบิกจากสิทธิร่วมได้?เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสังคม ไม่สามารถเบิกจากสิทธิร่วมอื่นได้
899สิทธิหลักประกันสังคม เบิกส่วนต่างจากสิทธิร่วมไม่ตรงตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดผู้มีสิทธิประกันสังคม จะเบิกส่วนต่างจากสิทธิข้าราชการ หรือ อปท.ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
900เป็นผู้มีสิทธิข้าราชการร่วมกับสิทธิ อปท ไม่สามารถเบิกจากสิทธิ อปท.ได้กรณีมีสิทธิร่วมข้าราชการและ อปท. ต้องใช้สิทธิเบิกจากสิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลางเท่านั้น
901เลือกสิทธิประโยชน์ที่ขอเบิกไม่ถูกต้อง กรณีสิทธิอื่นที่ขอการคัดกรอง Covid19 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีสิทธิอื่นที่ขอเบิกการคัดกรอง Covid19 ให้เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS
902เลขบัตรประชาชนที่บันทึกเบิก มีสถานะเสียชีวิตแล้วตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน แก้ไขมาให้ถูกต้อง กรณีเสียชีวิตหลังรับบริการส่งเวชระเบียนยืนยันการให้บริการมาที่ สปสช.
911เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอกที่ไม่เข้าเกณฑ์เบิกจ่ายที่ส่วนกลาง หรือกรณีขอเบิก OPHC / อุปกรณ์อวัยวะเทียม มีจำนวนเงินรวม แต่ไม่ระบุรายการที่ขอเบิกหากเป็นการให้บริการภายในจังหวัด ไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ส่วนกลาง ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ - หากเป็นการเบิกกรณี OPHC ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บให้ระบุกรณีที่ขอเบิกเช่น? Cryptococcal meningitis หรือ CA breast มาให้ครบถ้วน
912ถูกระงับการจ่ายโดยกรมบัญชีกลางติดต่อกรมบัญชีกลาง สปสช.จะแก้ไขข้อมูลตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง
913ถูกระงับการจ่าย จากการ Auditแก้ไขข้อมูลตามผลการ audit เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
914บันทึกเบิกในหมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดการบันทึกเบิกในหมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ต้องจัดทำรายการ Lab catalog และบันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ด้วยรายการ Lab ที่มีรหัส TMLT ที่ผ่านการตรวจสอบจากเวบ Lab catalog แล้วเท่านั้น
921ไม่ใช่หน่วยบริการที่ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตกรณีที่หน่วยบริการให้การรักษาจริงให้ส่งเอกสารอุทธรณ์ มาที่ สปสช. เพื่อยืนยัน
931เบิกกรณี ER คุณภาพ ไม่บันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บการเบิกกรณี ER คุณภาพ ต้องบันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น N/A/E/OPrefer แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
932เบิกกรณี ER คุณภาพ เวลาเข้ารับบริการเป็นในเวลาราชการการเบิกกรณี ER คุณภาพ เบิกได้เฉพาะนอกเวลาราชการ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ที่กำหนดเพิ่มเติมให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำปี
933ไม่ใช่หน่วยบริการที่เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการ ER คุณภาพปีงบประมาณ 2563 เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการนำร่อง เท่านั้น หน่วยบริการอื่นๆ จะได้รับการจ่ายชดเชยตามระบบปกติ
934เบิกกรณี ER คุณภาพ ไม่ใช่สิทธิ UCการเบิกกรณี ER คุณภาพ เบิกได้เฉพาะสิทธิ UC เท่านั้น สิทธอื่น ไม่สามารถเบิกได้ การแก้ไขให้เลือกเป็นไม่ใช้สิทธิ UUC=2 เพื่อไม่ให้มีข้อมูลติด C ค้างในระบบ
935เบิกกรณี ER คุณภาพ ไม่ใช่ประเภทผู้ป่วยนอกการเบิกกรณี ER คุณภาพ จ่ายชดเชยเพิ่มเติมเฉพาะกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
936เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น ?ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที? แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิทันทีตรวจสอบการเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บในหน้า F1 กรณีไม่ใช่ผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการ สามารถเบิกได้เป็นกรณี AE หรือ OP Refer ตามเงื่อนไขที่กำหนดเดิม แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
939เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น? ?ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที?? ไม่บันทึกรายการ Free Schedule (FS) หรือรายการ FS ที่บันทึกไม่อยู่ในรายการที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกค่ารักษาพยาบาลหน้า F8 กรณีผู้ป่วยย้ายหน่วยบริการ (เงือนไขการเรียกเก็บ =? ?ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที? ) ต้องบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเป็นรายการ Free Schedule (FS)? แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
940เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้อง กรณีผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิทันทีผลการตรวจสอบสิทธิเป็นกรณีผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิทันที แก้ไขเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น? ?ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที?? และบันทึกค่ารักษาพยาบาลหน้า F8 เป็นรายการ Free Schedule (FS)? แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
997สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง ที่ส่งข้อมูลล่าช้าเกินระยะเวลา ที่ สปส.กำหนดตรวจสอบข้อมูลที่ส่งต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่สิทธิ ประกันสังคมกำหนด เบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง ที่ส่งข้อมูลล่าช้าเกินระยะเวลา คือ ส่งข้อมูลได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่รับบริการ(
998?ส่งข้อมูลเกินกำหนดตรวจสอบข้อมูลที่ส่ง ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละสิทธิ ข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณ สามารถส่งได้ถึง 30 ก.ย ของปีงบประมาณถัดไปเท่านั้น
999ไม่พบข้อมูลในฐานการตรวจสอบสิทธิของ สปสช. / สนบท.?1. ตรวจสอบความถูกต้องของ PID 2. ตรวจสอบสิทธิผ่านหน้าเวบ สปสช. หากพบข้อมูลในฐานของ สปสช. แล้ว ให้ส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
AP1เป็นข้อมูลเดิมกรณีขอ EAppeal, ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่ถูกออก Statement แต่จะนำข้อมูลใหม่ไปออกแทนเป็นการแจ้งเพื่อทราบ
EA1เป็นข้อมูลเดิมกรณีขอ EAppeal, ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่ถูกออก Statement แต่จะนำข้อมูลใหม่ไปออกแทนเป็นการแจ้งเพื่อทราบ

แหล่งข้อมูล:

https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/download/DownloadAction.do