#ภาควิชาจำนวนผู้ป่วย
(ราย)
จำนวน
วันนอน
Sum
AdjRW
Sum
LOS
เสียชีวิต
ราย
อัตรา
ตาย
CMIอัตราคงพยาบาล
(รายต่อวัน)
1อายุรกรรม10,40852,26925,096.1152,2698027.712.5471216
2ศัลยกรรม7,43251,67020,114.7651,6703334.482.8867213
3สูติกรรม2,7728,7361,898.298,73610.040.715536
4นรีเวชกรรม9242,8711,183.112,87150.541.347512
5กุมารเวชกรรม3,76817,6124,079.4017,612350.931.111373
6โสต ศอ นาสิก3842,767852.722,76741.042.244012
7จักษุวิทยา1,6604,0152,025.754,01500.001.275717
8ออร์โธปิดิกส์2,53415,8175,430.2415,81710.042.300066
9จิตเวช2632,521361.632,52100.001.396311
10เวชกรรมฟื้นฟู1354,912530.574,91200.004.145121
11หน่วยเคมีบำบัด2,1804,2044,746.584,20420.092.220118
12เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช41581.2015800.001.20002
-- รวม --32,464167,55266,320.36167,5521,1832.14782.1478697

หมายเหตุ: -