#ภาควิชาจำนวนผู้ป่วย
(ราย)
จำนวน
วันนอน
Sum
AdjRW
Sum
LOS
เสียชีวิต
ราย
อัตรา
ตาย
CMIอัตราคงพยาบาล
(รายต่อวัน)
1อายุรกรรม11,85865,09730,619.1565,0979528.032.6714195
2ศัลยกรรม9,73868,19027,660.0268,1904464.582.9800204
3สูติกรรม4,27712,7622,825.1612,76220.050.697739
4นรีเวชกรรม1,3194,4201,815.464,420130.991.431814
5กุมารเวชกรรม4,47721,9275,895.1521,9271834.091.363766
6โสต ศอ นาสิก6164,0051,249.664,00591.462.048612
7จักษุวิทยา2,2395,4782,789.085,47800.001.291217
8ออร์โธปิดิกส์3,45820,2396,772.2620,23970.202.043561
9จิตเวช3263,393384.263,39300.001.197111
10เวชกรรมฟื้นฟู1764,901572.424,90100.003.407315
11หน่วยเคมีบำบัด2,5844,8275,618.274,82700.002.217215
12เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช12113.8311191.671.15251
-- รวม --41,080215,24086,214.72215,2401,6232.18252.1825650

หมายเหตุ: -