#ภาควิชาจำนวนผู้ป่วย
(ราย)
จำนวน
วันนอน
Sum
AdjRW
Sum
LOS
เสียชีวิต
ราย
CMIอัตราคงพยาบาล
(รายต่อวัน)
1อายุรกรรม10,72563,08327,220.6563,0831,1072.5388173
2ศัลยกรรม8,95264,58928,121.5164,5894643.1421177
3สูติกรรม4,12014,6483,032.8814,64820.736541
4นรีเวชกรรม1,1783,9751,697.533,97581.441011
5กุมารเวชกรรม3,13316,0814,186.1016,081321.336145
6โสต ศอ นาสิก6855,1721,736.505,17282.535015
7จักษุวิทยา2,0904,6872,665.154,68701.275213
8ออร์โธปิดิกส์3,18718,6636,764.9118,663102.123352
9จิตเวช2723,151324.083,15111.19159
10มะเร็งบำบัดฯ2,7525,2406,187.135,24042.249915
11Covid Ward19,844188,60710,676.25188,6071240.6632517
12ฟื้นฟูฯ1873,512502.713,51202.688310
13ฉุกเฉินฯ609375.4993451.34801
14อื่นๆ4193,928844.863,928142.045711
-- รวม --57,604395,42994,035.75395,4291,8191.74661,090

หมายเหตุ: -