รายงานสรุปจำนวนให้บริการผู้ป่วยนอก (Summary OPD)

ปีงบประมาณ 2567
เดือน ปี ผู้ลงทะเบียน ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้รับบริการแผนไทย ผู้รับบริการอื่น ร้อยละความสมบูรณ์
(ครั้ง)(คน)(ครั้ง)เฉลี่ย(คน)(ครั้ง)(คน)(ครั้ง)(คน)(ครั้ง)ของรหัสโรค
ไม่พบผลลัพธ์
รวม00000000000.00