รายงานสรุปจำนวนให้บริการผู้ป่วยนอก (Summary OPD)

ปีงบประมาณ 2566
เดือน ปี ผู้ลงทะเบียน ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้รับบริการแผนไทย ผู้รับบริการอื่น ร้อยละความสมบูรณ์
(ครั้ง)(คน)(ครั้ง)เฉลี่ย(คน)(ครั้ง)(คน)(ครั้ง)(คน)(ครั้ง)ของรหัสโรค
ต.ค. 2565 91,70232,68352,4032,18328,66344,2851,0912,2114,8655,90757.14
พ.ย. 2565 106,68943,00572,6733,02835,91257,2671,8883,12110,06412,28468.12
ธ.ค. 2565 97,81347,51586,4603,60337,32961,9012,4213,47816,15021,07988.39
ม.ค. 2566 106,54651,62891,3833,80838,07764,2871,5222,64619,62524,44985.77
รวม402,750111,244302,9193,15691,123227,7404,87811,45643,07063,71975.21