ผู้บริหาร
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

นายณรงค์ เห็นประเสริฐแท้

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
งานสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
email: rbhstat@gmail.com
โทร. 4021
Web Developer

นายวิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางภัทรภร สิทธิแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Data Analyst

นางสวงษ์ สังข์บรรจง

พนักงานธุรการ