ค้นหา
ปีงบระมาณ

เงื่อนไขบริการ SLA : การขอข้อมูลรายงานเขียนใหม่่ 4 วัน
คำนิยาม/ช้อกำหนด : เป็นการขอรายงานใหม่ ออกแบบเงื่อนไขใหม่ทั้งหมด ไม่มีในระบบ Enduser Reportในโปรแกรม HOSxP โดยต้องทำการเขียน SQL Script เพื่อดึงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร้องขอ

เดือน ปี ใบขอข้อมูล ใบขอที่เสร็จ รายการที่ดำเนินการ ทันตามต้องการ KPI (SLA)
จำนวนรายการจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
ต.ค. 25664111641100.00116100.0041100.004097.56
พ.ย. 25665015850100.00158100.0050100.004080.00
ธ.ค. 25664011640100.00116100.0040100.003997.50
ม.ค. 25674111341100.00113100.0041100.003482.93
ก.พ. 25674615146100.00151100.0046100.004086.96
มี.ค. 25674112441100.00124100.0041100.004097.56
เม.ย. 2567277427100.0074100.002696.302696.30
พ.ค. 2567257525100.0075100.0025100.0025100.00
รวม311927311100.00927100.0031099.6828491.32

ทันตามต้องการ หมายถึง นับจำนวนที่่ใบขอข้อมูลทำเสร็จทันเวลาที่ผู้ขอข้อมูลต้องการใช้งาน
KPI (SLA) หมายถึง นับจำนวนที่่ใบขอข้อมูลที่วันขอข้อมูลห่างจากวันที่แจ้งผู้ขอข้อมูลไม่เกิน 4 วัน