เรียน ผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่าน
เนื่องจาก หน.ทีม Case Management ของเขต 5
(นายแพทย์นิคม มะลิทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี) ได้แจ้งให้หยุดส่งข้อมูลเข้า R5CM Report
ผมขออนุญาต ปิด "R5CM" ไว้เท่านี้ หวังว่าหากมีโอกาสครั้งถัดไป คงได้รับความกรุณาจากทุกท่าน ครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล / ผู้จัดทำ Website
21 ต.ค. 66