กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

คุณภูวนาท หรือ คุณมยุรา โทร. 1509

ชั้น 5 อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย