#
กลุ่มภารกิจจำนวน
โครงการ
จำนวน
เงิน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
จำนวนเงิน
ประมาณการ
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
จำนวนเงิน
ใช้จริง
ร้อยละ
ความสำเร็จ
ไม่พบผลลัพธ์
   00.0000.0000.00