ค่าใช้สอยปีงบประมาณ 2564

รหัสค่าใช้สอยค่าใช้สอยผู้รับผิดชอบจำนวนเงินเงินตามขอเงินใช้ไปคงเหลือร้อยละ
2.4.02ค่าใช้จ่ายโครงการผึกอบรม - รพ.จัดเอง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1,000,000.00102,480.00-0.000.00
2.4.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - งบกลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2,000,000.00--0.000.00
2.4.04ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - งบกลาง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2,500,000.00--0.000.00
2.4.05ค่าใช้จ่ายในการอบรม/เฉพาะทาง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1,000,000.00--0.000.00
2.4.06ค่าใช้จ่ายในการอบรม/เฉพาะทางวิสัญญีพยาบาล กลุ่มภารกิจการพยาบาล 400,000.00--0.000.00
2.4.07ค่าใช้จ่ายในการประชุม กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ1,000,000.00--0.000.00
2.4.08ค่าใช้จ่ายด้านแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ1,000,000.00236,360.00-0.000.00
2.4.09ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ2,000,000.001,123,637.00118,600.000.005.93
2.4.10ค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ3,000,000.00--0.000.00
2.4.11ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรจาก QOF กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2,000,000.00976,142.00-0.000.00
2.4.12ค่าใช้จ่ายโครงการผึกอบรม - H.A กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 1,009,042.00344,190.001,250.000.000.12
2.4.13 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 400,000.0031,350.001,350.000.000.34
2.4.14งบกองทุนโรคเรื้อรัง กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน1,800,000.001,239,198.00-0.000.00
2.4.99งบอื่นๆไม่ระบุ0.00595,875.000.000.000.00
       หมายเหตุ: