ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
ประธาน CIO

นายแพทย์ศุภวัฒน์ ธัชศฤงคารสกุล

ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ โรงพยาบาลราชบุรี
(Chief Information Officer : CIO)
งานสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
email: rbhstat@gmail.com
โทร. 4021
Web Developer

นายวิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางภัทรภร สิทธิแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Data Analyst
งานสารสนเทศ ขอขอบคุณทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชบุรี เป็นอย่างสูง ที่มีส่วนผลักดันให้ งานสารสนเทศ สามารถทำงานได้สะดวก ราบรื่่น เป็นอย่างดียิ่ง
คุณกฤษา ปรึกษากร
คุณอินทิรา สิงห์เงิน
คุณวรนนท์ ธิติมาพงศ์
คุณทศพล สร้อยประเสริฐ