ข้อมูลพื้นฐาน
คกก.สารสนเทศ รพ.
คลินิกเฉพาะทาง
ระบบเวชระเบียน
การจัดการความรู้
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุข
ศูนย์มะเร็ง รพ.ราชบุรี
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
ประกาศรับสมัครงาน

ระบบสารสนเทศ รพ.ราชบุรี
ศูนย์ข้อมูล อ.เมืองราชบุรี
ตัวชี้วัด รพ.ราชบุรี
ICD10-TM 2009
ค้นหา ขรก.เบิกจ่ายตรง
รายนามผู้มีอุปการะคุณ
การดูผลตรวจทางห้องแลป
ค้นหาสิทธิประกันสุขภาพจาก สปสช.
ขอเลขอนุมัติข้าราชการจาก สกส.
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม R2R เขตบริการสุขภาพที่ 5 (20 ธ.ค.56)

 

โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ มีขนาด 855 เตียง (ไม่รวม ICU) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนน สมบูรณ์กุล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้บริการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 เป็นต้นมา เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง มีแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาวิชา และแพทย์เฉพาะทางย่อย เป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง ในแถบภาคตะวันตกของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นสถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลเอง ที่ผ่านมา มีแพทย์จบการศึกษาไปแล้ว หลายรุ่น และทำงานอยู่ในหลายๆ จังหวัดในภูมิภาคนี้
ทำเนียบผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในสองแห่งของเขต 7 ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนสมบูรณ์กุล อำเภอเมืองราชบุรี ปัจจุบันมีขนาด 855 เตียง (ไม่รวม ICU) แต่เดิมเทศบาลเมืองราชบุรีเป็น ผู้ริเริ่มสร้างขึ้นได้กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2484 สร้างเสร็จ และเปิดบริการแก่ประชาชนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 ประกอบด้วย ตึกอำนวยการ เรือนรับผู้ป่วย 25 เตียง บ้านพักแพทย์ และโรงครัวอย่างละ 1 หลัง มีแพทย์ 1 ท่าน พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นอีก 7 ท่านทำงานประจำ นายแพทย์ทนง วิริยะชาติ เป็นผู้อำนวยการท่านแรก และดำรงตำแหน่งอยู่นาน 5 ปี
นายแพทย์คง สุวรรณรัตน์ ซึ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ท่านได้สร้างชื่อเสียงแก่โรงพยาบาลราชบุรีเป็นอันมากตลอดช่วงเวลาที่ท่านประจำอยู่ ณ โรงพยาบาลนี้เป็นเวลานานถึง 5 ปี ได้ทำการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมขึ้นจนสามารถรับผู้ป่วยได้ 50 เตียง ประชาชนมีความนิยมในบริการการแพทย์แผนปัจจุบันยิ่งขึ้น
นายแพทย์ประพฤติ ธีระคุปต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2494 จนถึง 1 มกราคม พ.ศ.2495 ในช่วงนี้โรงพยาบาลราชบุรีได้ถูกโอนสังกัดจากเทศบาลเมืองราชบุรีไปขึ้นกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สมนึก วิทิศวรการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอยู่เป็นเวลานาน 16 ปี จนถึงแก่กรรมในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ในช่วงเวลาดังกล่าวโรงพยาบาลราชบุรีมีการแบ่งแผนกตามสาขาวิชาหลัก มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ ได้รับความนิยมเชื่อถือจากผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้น และได้รับความสนับสนุนจากราชการและประชาชนในการก่อสร้างหอผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนเตียงถึง 183 เตียง
นายแพทย์ธนา เอียการนา ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2511ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย อาคารผ่าตัดขนาด 3 ห้อง และอาคารอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากจนสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 260 เตียง ก่อนที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครราชสีมาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516
นายแพทย์ปราเมศ ชัยจินดา ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2516 มีการขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นถึง 365 เตียง มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการยิ่งขึ้นจนเป็นที่นิยมของประชาชนในจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียง มีการพัฒนาทางวิชาการ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นจนได้รับการกำหนดให้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ในช่วงปี พ.ศ.2518 ถึง พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารอำนวยการ อาคารผู้ป่วย “เจ้าฟ้ามหาจักรี” หอผู้ป่วยฉุกเฉิน นายแพทย์ปราเมศ ชัยจินดา ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอยู่จนย้ายไปรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2522
นายแพทย์เดชา กิจประยูร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ในช่วงเวลา 7 ปี มีการจัดหาและการพัฒนาบุคลากรประเภทและระดับต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาคุณภาพการบริการเฉพาะสาขายิ่งขึ้น ปรับปรุงทางวิชาการมีการรับแพทย์ฝึกหัด เป็นสถาบันสมทบฝึกนักศึกษาและแพทย์ประจำบ้านหลายสาขา สถานที่ของโรงพยาบาลได้รับการปรับปรุงและทำนุบำรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม นายแพทย์เดชา กิจประยูร ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529
นายแพทย์ไสว ลิมปิษเฐียร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ และพัฒนาทางวิชาการโดยลำดับ จนกระทั่ง 30 กันยายน พ.ศ. 2531
นายแพทย์มงคล จิตวัฒนากร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 จนกระทั่ง 30 กันยายน พ.ศ. 2546 ได้พัฒนางานทุกด้านของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง คือ โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพระบบ ISO 9002:2001 และได้รับการประกาศเกียรติคุณหลายสาขา เช่น งานบริการผู้ป่วยนอก และโภชนาการ
นายแพทย์เผด็จ บรรจงจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 จนกระทั่ง 31 ธันวาคม 2547
นายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 จนกระทั่ง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้ทำให้โรงพยาบาลราชบุรีเปลี่ยนโฉมไปสู่โรงพยาบาลเพื่อประชาชนโดยแท้จริงโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศุนย์กลาง พัฒนาระบบมาตรฐานด้านต่างๆ อาทิ ด้านการรักษาพยาบาล ได้ส่งเสริมสนับสนุนจนโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ HA ในปี พ.ศ. 2549 ด้านบริหารจัดการ เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
นายแพทย์ธนินทร์ พันธุเตชะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 จนกระทั่ง 1 กันยายน พ.ศ. 2552
นายแพทย์จินดา แอกทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2552 จนกระทั่ง 1 กุมภาพันธ์ 2553
โรงพยาบาลราชบุรี ภายใต้การอำนวยการโดย นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน กล่าวคือ การบริหาร มีการมอบหมายและกระจายหน้าที่ให้ฝ่ายและกลุ่มงานต่าง ๆ รับผิดชอบยิ่งขึ้น การกำหนดนโยบาย งานและกิจกรรมเป็นไปอย่างมีระบบ การบริการ กลุ่มงานเทคนิคบริการต่าง ๆ สามารถครอบคลุมภารกิจในการให้บริการขั้นสูงประเภทโรงพยาบาลศูนย์ได้ดียิ่งขึ้น การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ดังนี้
แพทย์
140
คน
ทันตแพทย์
12
คน
เภสัชกร
28
คน
พยาบาลทุกระดับ
632
คน
นักรังสีการแพทย์
5
คน
นักกายภาพบำบัด
7
คน
นักเทคนิคการแพทย์
13
คน
นักสังคมสงเคราะห์
4
คน
บุคลากรอื่นๆ
156
คน
 
งานวิชาการ มีการประชุมวิชาการของฝ่ายและกลุ่มงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาอื่น ๆ ทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลราชบุรีเจริญก้าวหน้ามาจนปัจจุบันด้วยความสามารถของ อดีตผู้อำนวยการทุกท่าน ด้วยความสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ประกอบกับความร่วมมือของหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยความร่วมใจของบุคลากรโรงพยาบาลราชบุรี ทำให้โรงพยาบาลราชบุรีได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน HPH (Health Promoting Hospital) ในเดือนกรกฎาคม 2550 และรางวัล Hospital Care Quality Award : HCQA ในเดือนมีนาคม 2550 โรงพยาบาลราชบุรีมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง