ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวนหลายอัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

- ตำแหน่งพนักงานเปล

- หนังสือประกาศรับสมัคร

ด้วยจังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเภทพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

- หนังสือประกาศรับสมัคร

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตามรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรายชื่อ

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (รายวัน)

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน)

3. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค (รายวัน)

4. ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกรรม (รายวัน)

5. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (รายวัน)

6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (รายวัน) ตามรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรับสมัคร

ตามที่ จังหวัดราชบุรีได้มีประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ ตามรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรายชื่อ

Copyright © 2018 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี