ทำเนียบผู้บริหาร

  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 1694.jpg

ก้าวคนละก้าว

djembed

สถิติผู้เยี่ยมชม

034995
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
58
155
1049
32729
2801
6070
34995

Your IP: 54.221.93.187
2017-12-16 05:06

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชบุรี

นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
นพ.สุพจน์ จิระราชวโร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
น.ส.อำพัน สัจจวีรวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางนพมาศ สุทธิวิรัช รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นพ.ธนะบุญ ประสานนาม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ
    และหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
น.พ.ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ
    และหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
พญ.ภัสรา มะลิทอง รองผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
นพ.กิตติภัต วัฒนพาหุ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.ประดิษฐ แสงศิริวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
พญ.บุษบา ภักดีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
นพ.สมนึก หลิมศิโรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
นพ.ศุภชัย ไพบูลย์ผล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
นพ.เกรียงจิต มะระยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
นพ.วิโรจน์ เพ่งผล หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
นพ.ศุภชัย ชาครียวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
นพ.อภิชัย นพคุณวิจัย หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
พญ.รุ่งอรุณ มหาไชย หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นพ.วรวุฒิ เลาห์เรณู หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
ภญ.ศิริวรรณ เรืองสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
น.ส.ปุญชรัสมิ์ วงษ์อุตสาห์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นายวิชัย เกียรติบุญศรี หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด
น.ส.ชลธิชา พันธ์เทศ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
นพ.ณัฐวุฒิ ชอุ่มกฤษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช
ทพ.นิพัทธ์ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
พญ.สมหมาย จริยสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา
นพ.สิทธิกร กำแพงทอง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นายธนัตกรณ์ ผุดผาด หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
นายพิภพ โค้วถาวร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการ
นางอรวรรณ ภิริยะกากูล หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม
นางศิริวรรณ ศรีคุณ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางสุนันท์ เกียรติชัยพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
นางนพมาศ สุทธิวิรัช หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
นางนววรรณ มณีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
นางอรวรรณ อนามัย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
นางอัจฉรา ปริยเอกสุต หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
น.ส.วนิดา ยืนยง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
นางสุรีย์รัตน์ เกียรติบุญศรี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
น.ส.อุมาภรณ์ พิพิธวณิชการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ
นางจันทนา กิติโชตน์กุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ - นรีเวช
นางจินดรุณี รักแคว้น หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
นางปรียนันท์ มารักษา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
น.ส.อัญชลีย์ เจนวิถีสุข หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
- - หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
น.ส.กสลี ศรีอนันต์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
นางสุนีย์ พิมพ์สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี
นางบุญศรี สีบุบผา หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
นายโดม เรืองเดช หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมโรงพยาบาลราชบุรี
น.ส.พวงเพชร ติเยาว์ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
Copyright © 2017 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect